Bài Tập Online

Luyện Tập Văn Phạm Online

BÀI TẬP MODAL VERBS – Động từ khiếm khuyết 1

The verb to be (Past) – exercise – (động từ tobe – thì quá khứ) were or was

The verb to be (present) and exercise- (động từ tobe – thì hiện tại) is, am or are

Test Tenses 01 – Bài tập các thì 1

Test Tenses 02 – Bài tập các thì 2

Test Tenses Total – Tổng hợp bài tập các thì

sound of the adjective or regular past ‘ed’ (Ex 1) – Bài tập phát âm ‘ed’

Verb Infinitive – Gerund Exercise 1 – (Bài Tập Hình Thức Động Từ)

INVERSION Exercise 1 – (Bài Tập Đảo Ngữ)

COMPOUND NOUNS Exercise 1  – (Bài Tập Danh Từ Ghép)

COMPARISONS Exercise – (Bài Tập So Sánh)1

CONDITIONAL SENTENCES Exercise 1 – online – (Bài Tập Câu Điều Kiện)

The articles a/an and the in English – Exercise – (Bài Tập Mạo Từ) a, an, the or 0

A – An / Some – Any – (Bài Tập A – An / Some – Any)

Parts of Speech Quiz 1 – (Bài Tập Lời Nói Gián Tiếp)

REPORTED SPEECH Test – Bài Tập Lời Nói Gián Tiếp

PASSIVE VOICE TEST – BÀI TẬP THỂ BỊ ĐỘNG