Have or has

Review your grammar:

I
You
We
They
have
She
He
It
has

Complete the sentences. Use has or have.

30 seconds each sentence – 30 giây cho mỗi câu.

Complete with have or has

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *