The articles a/an and the in English – Exercise

Choose articles a/an and the.

30 seconds each sentence – 30 giây cho mỗi câu.

Xem lại lý thuyết ==>>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *