The verb to be (Past) – exercise

I was at school

at home.

very hungry.

happy.

You were
He was
She
It
We were
You
They

Làm bài Tập

30 seconds each sentence – 30 giây cho mỗi câu.

Complete with was or were

=>Làm thêm bài Tập The verb to be (presnet) and exercise

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *