PASSIVE VOICE TEST – BÀI TẬP THỂ BỊ ĐỘNG

PASSIVE VOICE TEST - BÀI TẬP THỂ BỊ ĐỘNG

Choose the best answer to complete the following sentence. (Chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành những câu sau.)
Start
Congratulations - you have completed PASSIVE VOICE TEST - BÀI TẬP THỂ BỊ ĐỘNG. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%./ Điểm của bạn là %%SCORE%% trên %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.

PASSIVE VOICE (Thể bị động)

I. CÁCH CHUYỂN ĐỔI TỪ CÂU CHỦ ĐỘNG SANG CÂU BỊ ĐỘNG

 
Ex: Active: Susan wrote a letter.

Passive:A letter was written by Susan.

      Active: He has bought some books.
     Passive: Some books have been bought (by him).

II. CÁCH CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC ĐỘNG TỪ CỦA MỘT SỐ THÌ

 
TENSES

ACTIVE FORM

PASSIVE FORM

Simple present
V1 / Vs(es) Am / is / are + P.P
Present continuous Am / is / are + V-ing Am / is / are + being + P.P
Present perfect
Has / have + P.P Has / have + been + P.P
Simple past
V2 / V-ed Was / were + P.P
Past continuous
Was / were + V-ing Was / were + being + P.P
Past perfect
Had + P.P Had + been + P.P
Simple future
Will / shall + V1 Will / shall + be + P.P
Future perfect
Will/ shall + have + P.P Will / shall + have + been + P.P

Xem lại lý thuyết PASSIVE VOICE Thể bị động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *