INVERSION Exercise 1

Xem lại Lý Thuyết Đảo Ngữ – INVERSION >>

30 seconds each sentence – 30 giây cho mỗi câu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *