The verb to be (present) and exercise

I am a student.
He is a teacher.
She is a journalist.
It is a book.
We are mechanics.
You are pilots.
They are policemen.

Contracted forms of the verb to be

I am a student.
He is a teacher.
She is a journalist.
It is a book.
We are mechanics.
You are pilots.
They are policemen.

Làm bài Tập

30 seconds each sentence – 30 giây cho mỗi câu.

=>Làm thêm bài Tập The verb to be (Past) – exercise

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *