sound of the adjective or regular past ‘ed’ (Ex 1)

30 seconds each sentence – 30 giây cho mỗi câu.


Tóm Tắt: Cách phát âm đuôi –ed như sau:

/id/ hoặc /əd/:Khi động từ có tận cùng là phụ âm /t/ hoặc /d/

 

/t/:Khi động từ tận cùng bằng phụ âm vô thanh /p/, /f/, /k/, /s/, /∫/, /ʧ/

/d/:Khi động từ tận cùng là các nguyên âm và các phụ âm còn lại

-Một số trường hợp ngoại lệ: Một số từ kết thúc bằng –ed được dùng làm tính từ, đuôi –ed được phát âm là /id/:

Xem lại Lý Thuyết – Cách đọc ed và es

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *