SO THAT/IN ORDER THAT – IN ORDER TO/SO AS TO/TO

SO THAT/IN ORDER THAT – IN ORDER TO/SO AS TO/TO: để mà


Công thức như sau:

1) Mệnh đề + SO THAT/IN ORDER THAT + S can/could/will/would + V …

Lưu ý:Thông thường nếu không có NOT thì dùng can /could còn có NOT thì dùng
won’t / wouldn’t ,trừ những trường hợp có ý ngăn cấm thì mới dùng
can’t/couldn’t.

I study hard so that I can pass the exam.
I study hard so that I won’t fail the exam.

I hide the toy so that my mother can’t see it. ( tôi giấu món đồ chơi để mẹ tôi
không thể thấy nó -> ngăn không cho thấy )

2) Mệnh đề + IN ORDER TO/SO AS TO/TO + Inf.

Lưu ý:

Nếu có NOT thì để NOT trước TO, tuy nhiên mẫu TO không áp dụng được trường hợp
có NOT.

I study hard. I want to pass the exam.

-> I study hard in order to / so as to /to pass the exam.

I study hard. I don’t want to fail the exam.

-> -> I study hard in order not to pass the exam. đúng

-> I study hard so as not to /to pass the exam.đúng

-> I study hard not to pass the exam. sai

Cách nối câu :

1) Dùng SO THAT/IN ORDER THAT :

Trong câu thứ hai nếu có các động từ : want, like, hope… thì phải bỏ đi rồi
thêm can/could/will/would vào

-Nếu sau các chữ want, like, hope..có túc từ thì lấy túc từ đó ra làm chủ từ.

I give you the book .I want you to read it.

-> I give you the book so that you can read it.

2) Dùng IN ORDER TO/SO AS TO/TO :

– Chỉ áp dụng được khi 2 chủ từ 2 câu giống nhau

– Bỏ chủ từ câu sau, bỏ các chữ want, like, hope…giữ lại từ động từ sau nó.

I study hard .I want to pass the exam.

I study hard .I want to pass the exam.

-> I study hard in order to pass the exam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *