PREPOSITIONS – Giới từ

PREPOSITIONS (Giới từ)

A. GIỚI TỪ CHỈ NƠI CHỐN:

1. AT: ở, tại

At the station / the aiport / the door / the crossroads / the seaside

At 60 Tran Khanh Du Street

At the top of the hill:                                  ở trên đỉnh đồi

At the top / bottom of the page:                  ở đầu / cuối trang

At the end of the street:                             ở cuối đường

At the back of the queue:                          ở cuối hàng

At/on the corner of the street:                     ở góc đường

At the doctor’s / hairdresser’s                    ở phòng khám / ở tiệm cắt tóc

At work / at school / at college / at university / at home

At the party / at the meeting / at the concert / at the match / at the lecture

2. ON: trên, ở trên

– được dùng cho bề mặt của một vật, một nơi chốn hoặc tầng nhà

On the wall / on the ground floor /on the first floor / on the second floor

On a ceiling / on a table / on a door / on a map

On the farm / island / river / road / beach / coast

– để chỉ đường phố (US), phương tiện đi lại công cộng hoặc cá nhân

On Wall Street, London Road

On a bus / train / ship / plane

On a bicycle / motorbike / horse

By bus / by car / by bicycle

On the right / the left                                 phía tay mặt / tay trái

On the way                                               trên đường

3. IN: trong, ở trong

In the kitchen / bathroom / garden / pool / pub / cinema / restaurant / town / city / country/ lesson / street / forest / mountains / village

In the world / in the sky / in the air / in space

In a pocket / box / bottle

In a book / newspaper / magazine / photo / picture

In a line / queue / row

In a car / in a taxi

In Regent Street / in London Road

In bed / hospital / prison

In the south / east / west / north

In the middle of the room:                         ở giữa phòng

In the front / back of the car:                      ở trước / sau xe

In the corner of a room                               trong góc phòng

At / on the corner of a street                      ở góc đường

 

* Một số giới từ chỉ nơi chốn khác:

Above                                                phía trên

Against                                              tựa vào

Near                                                  gần

Opposite                                            đối diện

Inside                                                 phía trong

Outside                                              phía ngoài

By / beside / next to                            bên cạnh

Over                                                   ở trên

Past                                                  ngang qua

Behind                                               phía sau

Between                                             ở giữa (hai người, hai vật)

Among                                               ở giữa (nhiều người, nhiều vật)

Towards                                             về hướng

Under                                                 ở dưới

Around / round                                    quanh

On top of                                            ngay phía trên

In the south / east / west / north           ở phía nam / đông / tây / bắc

On the coast                                      trên biển

Off the coast                                       ngoài bờ biển

Ex: She is sitting next to Peter.

      The car is running past the house.
      He put the ladder againstthe wall.

Ho Chi Minh City is inthe south of Vietnam.

Da Nang is on the coast.

 

B. GIỚI TỪ CHỈ THỜI GIAN:

1. AT: vào lúc

– dùng chỉ thời gian trong ngày

At + giờ
At midnight                       nừa đêm
At night                            buổi tối
At lunchtime                     vào giờ ăn trưa
At sunset                         lúc mặt trời lặn
At sunrise                        lúc mặt trời lặn
At Dawn                          lúc bình minh
At noon                           giữa trưa (lúc 12 giờ trưa)

– dùng chỉ một dịp lễ hội, một thời khắc nào đó

At the weekend (người Mỹ và Úc dùng on the weekend)

At Easter
At Christmas
At New Year

At present / at the moment

At this / that time
At the same time

At the end / beginning of this month / next month

At the age of

Ex: He came to live in London at the age oftwenty five.

Tom and Peter arrived at the same time.

 

2. ON: vào

– dùng chỉ thứ trong tuần, ngày trong tháng

On Monday, On 14th February, On this / that day

– dùng chỉ buổi trong ngày

On Sunday evenings

On Christmas Day, On New Year’s Day, On my birthday

 

3. IN: trong

– dùng chỉ buổi trong ngày nói chung, một kỳ nghỉ, một học kỳ

In the morning / afternoon / evening

In the Easter holiday

In the summer term           trong học kỳ hè

In the summer holiday       trong kỳ nghỉ hè

– dùng cho tháng, mùa, năm, thập kỷ, thế kỷ, thời đại và thiên niên kỷ

In August, In the summer / winter / spring / autumn, In 2010, In the 1990s, In the 19th century

In the Middle Ages, In the 3rd millennium

– dùng trong một số cụm từ để chỉ thời gian trong tương lai

In a moment / in a few minutes / in an hour / in a day / in a week / in six months

 

* Note:

On time                            đúng giờ (không trễ)

In time                             đúng lúc, kịp lúc

In the end                         cuối cùng            In the end ≠ at first

Ex: He got more and more angry. In the end, he walked out of the room.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *