PHRASES AND CLAUSES OF CONCESSION – Cụm từ và mệnh đề chỉ sự nhượng bộ

PHRASES AND CLAUSES OF CONCESSION

(Cụm từ và mệnh đề chỉ sự nhượng bộ)

1. Cụm từ chỉ sự nhượng bộ:

 In spite of / Despite + Noun / Ving : mặc dù, cho dù

Ex: In spite of the rain, we enjoyed our holiday.

Despite what I said yesterday, we are still good friends.

 

2. Mệnh đề chỉ sự nhượng bộ:

 Though / Although / Even though + S + V : mặc dù, cho dù
 Ex: Although the weather was very bad, we had a wonderful holiday.

Note:

a/ Despite the fact that / In spite the fact that + S + V         mặc dù

Ex: I couldn’t sleep despite the fact that I was very tired.

 

b/ Though hoặc as có thể dùng trong cấu trúc:

Adj / Adv / Noun + though / as + clause

Ex: Rich as he is, he is unhappy.

c/ No matter / Whatever: dù cho, bất kể

– No matter + what / who / when / where/ why / how (adj, adv) + clause

– Whatever + (N) + clause

– Whoever / whenever / wherever / however + (adj) + clause

Ex: No matter who you are, I still love you.

      Whatever you say, I don’t believe you.

      However much he eats, he never gets fat.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *