PART OF SPEECH – TỪ LOẠI

 PART OF SPEECH

TỪ LOẠI

I- Danh từ:

1) Danh từ đếm được:

1.1 Hình thức số ít: a/an + N

– “a” đứng trước danh từ số ít bắt đầu bằng một phụ âm.

Ex: a book, a pen, …

– “an” đứng trước danh từ số ít bắt đầu bằng một nguyên âm.

Ex: an apple, an orange, an egg, an umbrella, an island, …

1.2 Hình thức số nhiều:

1.2.1 Hợp quy tắc: Ns/es

Ex: books, pens, boxes

* Qui tắc thêm s hoặc es để tạo hình thức số nhiều:

Qui tắc 1: danh từ số nhiều thường được tạo thnh bằng cch thêm s hoặc es vo danh từ số ít .

Example: lamp, lamps; cat, cats; fork, forks; flower, flowers; pen, pens

Qui tắc 2: Danh từ tận cùng  s, z, x, sh, and ch, ge thì ta thêm  es để tạo thành hình thức số nhiều.

Example: box- boxes, dish- dishes church-churches, orange- oranges, glasses, benches

Qui tắc 3:  Danh từ tận cùng bằng y và trước y là một phụ âm thì ta phải biến y thành i rồi thêm es

y to ies.

Examples: lady, ladies; city, cities; army, armies

Qui tắc 4: :  Danh từ tận cng bằng y và trước y là một nguyên âm  thì ta để nguyên y rồi thêm s

Example: boy, boys; day, days

Qui tắc 5: Danh từ kết thúc bằng  o mà trước o là một phụ âm thì ta thêm es

Example: hero; heroes; grotto, grottoes ngoaị lệ : pianos, photos

Qui tắc 6: Danh từ kết thúc bằng  o mà trước o là một nguyên âm thì ta thêm s.

Example:; cameo- cameos; studio- studios

Qui tăc 7: Danh từ kết thúc bằng  f or fe thì ta phải biến  f or fe thnh  ves để tạo nên danh từ số nhiều

Example: beef, beeves; wife, wives

Singular nouns use this and that.

Plural nouns use these and those.

1.2.2 Bất quy tắc:

Số ít                                         Số nhiều                                Số ít                                         Số nhiều

a man                                       men                                        a foot                                       feet

a woman                                  women                                    a tooth                                     teeth

a child                                      children                                   a bacterium                              bacteria

a person                                   people                                     a curriculum                             curricula

a mouse                                   mice                                         a datum                                   data

a louse                                     lice                                           a criterion                                criteria

a goose                                    geese                                       a phenomenon                         phenomena

an ox                                       oxen                                        a medium                                media

1.2.3 Danh từ luôn có hình thức và mang nghĩa số nhiều:

clothes, scissors, spectacles, shorts, pants, jeans, trousers, pyjamas, binoculars, belongings, gloves, glasses, shoes, …

1.2.4 Danh từ số ít và số nhiều có hình thức giống nhau:

sheep, deer, aircraft, craft, fish, salmon, species, means…

 

1.2.5 Danh từ luôn mang nghĩa số nhiều:

police, cattle, people, police, cattle, poultry, military, goods, clothes, scissors, glasses,goods, thanks,…

1.2.6 Danh từ có hình thức số nhiều nhưng mang nghĩa số ít:

news, mathematics (maths), economics, linguistics, politics, statistics, physics, phonetics, aerobics, athletics, gymnastics, measles, mumps, rickets, diabetes, the Philippines, the United States,

2) Danh từ không đếm được:

Là những thứ ta không thể đếm được trực tiếp (một, hai, ba, …) như milk, water, rice, sugar, butter, salt, bread, news, information, advice, luggage, health, knowledge, equipment, iron, paper, glass, luggage, rubbish, grass, progress, furniture  … (one milk, two milk)

* Chú ý:

– Không có hình thức số nhiều (s/es)

– Không dùng với a/an/one/two…

– Có thể đi với từ chỉ dơn vị định lượng + of:

a bottle of milk, two litters of water, a loaf of bread, three sheets of paper, four pieces of chalk, a bar of chocolate, a gallon of petrol, …

3) Danh từ vừa đếm được vừa không đếm được:

Một số danh từ trong trường hợp này là đếm được nhưng trong trường hợp khác lại không đếm được.

Đếm được                                                                  Không đếm được

a glass (một cái li)                                                       glass (thủy tinh)

two papers (hai tờ báo)                                               paper (giấy)

three coffees (ba tách cà phê)                                     coffee (cà phê)

two sugars (hai muỗng đương)                                   sugar (đường)

4) Một số danh từ số ít nghĩa khc, số nhiều nghĩa khc

Số ít Nghĩa Số nhiều Nghĩa
Air

Colour

Copper

Custom

Effect

Force

Good

Iron

Letter

Minute

Pain

Physic

Quarter

Return

Salt

Spectacle

Spirit

Water

Wit

Stair

 

Không khí, dáng điệu

Mu sắc

Chất đồng

Phong tục

Hậu quả

Sức mạnh

Điều tốt

Sắt, bn ủi

Chữ viết, lá thư

Pht

Sự đau dớn

Thuốc men

Một phần tư

Sự trở về

Muối, thủy thủ

Quang cảnh

Tinh thần

Nước

Sự khơn kho

Bực

Airs

Colours

Coppers

Customs

Effects

Forces

Goods

Irons

Letters

Minutes

Pains

Physics

Quarters

Returns

Salts

Spectacles

Spirits

Waters

Wits

stairs

Vẻ knh kiệu

Những mu, l cờ

Tiền đồng

Phong tục, thuế

Hậu quả, của cải

Qun lực

Hng hĩa

Xiềng xích

Văn chương

Bin bản

Sự lo u

Mơn vật lý

Nơi ở, tư dinh

Lời chc sinh nhật

Thuốc xổ

Kiếng mắt

Rượu mạnh

Song ngịi, ao hồ

Gic quan

Cầu thang

² Cách đọc số nhiều

 

Từ tận cùng Thường phát âm là thêm –S/ES đọc là Ví dụ
-p, -pe / p / / s / Stops, hopes, develops, copes
-t, -te / t / Bats , hats, hates, writes
-k, -ke / k / Books, looks, breaks, makes
-gh, -ph / f / Laughs, photographs
-th, -the /  / Lengths, bathes
-x, -s, -ce, -se / s / / iz / Boxes, kisses, pieces, houses
-se / z / Uses (v), browses
-sh / ∫ / Washes, smashes
-ge / dz / Languages, bridges, ranges
-ch / ʧ / Watches, matches, catches
Trường hợp cịn lại / z / Pens, tables, disappears

II- Tính từ:

1) Vị trí của tính từ:

1.1 Trước danh từ:

Ex: She is a beautiful girl.

1.2 Sau danh từ:

 1. a) Chỉ sự đo lường, tuổi tác:

Ex: This table is two meters long.

He’s twenty years old.

 1. b) Tính từ có tiếp đầu ngữ “a”:

asleep (đang ngủ), ablaze (bùng cháy), alight (bừng sáng), awake (thức), alive (còn sống), alike (giống nhau), afloat (nổi), …

Ex: I saw my son asleep on the floor.

 1. c) Tính từ bổ ngữ cho túc từ:

Ex: We should keep our room clean.

1.3 Sau Linking verbs:

be, become, feel, look, taste, sound, smell, seem, get, turn, appear

Ex: It becomes hot today.

1.4 Sau đại từ bất định:

something, someone/body, anything, anyone/body, everything, everyone/body, nothing, no one, nobody

Ex: Do you have anything important to tell me?

1.5 Sau trạng từ:

Ex: Your story is very interesting.

2) Trật tự của các tính từ trước danh từ:

Mạo từ Tính từ sở hữu Tính từ bất định Tính từ chỉ thứ tự Tính từ chỉ số đếm Tính từ ý kiến sự that Kích thước Tuổi Hình dạng Màu sắc Quốc tịch/nơi chốn Chất liệu
(a/ an/ the) a/ an/ the Some, any, several, many First, second, third, forth.. One, two, three.. Beautiful, ugly, pretty Tall, short, large, small… Young, old.. Thin, round, square.. Red, yellow,white China, English Leather, plastic, wood

Ex: A beautiful tall young thin Vietnamese girl is standing over there.

3) Tính từ dùng như danh từ:  THE + ADJ –> NOUN ( số nhiều)

the poor, the rich, the blind, the deaf, the old, the handicapped, the sick, the strong, the weak, the hungry, the disadvantaged, the unemployed, the disabled, the living, the dead, the young, the middle-aged

Ex: The rich should help the poor.

4) Phân từ dùng như tính từ:

–ING                                      –ED                                        –ING                                      –ED

amazing                                   amazed                                    exciting                                   excited

amusing                                   amused                                    frightening                              frightened

boring                                      bored                                       interesting                               interested

confusing                                confused                                 pleasing                                   pleased

depressing                               depressed                                relaxing                                   relaxed

deserving                                 deserved                                  satisfying                                 satisfied

disappointing                          disappointed                           shocking                                  shocked

distinguishing                          distinguished                           surprising                                 surprised

encouraging                             encouraged                              tiring                                        tired

4.1 Hình thức hiện tại phân từ (-ING):

Diễn tả nhận thức của người nói về người/việc gì đó.

Ex: That film is interesting. (Bộ phim đó hay.)

(Người xem nhận thấy bộ phim hay.)

He is boring. He always talks about the same things.

(Hắn ta chán thật. Hắn luôn bàn về những thứ giống nhau.)

(Người nghe nhận thấy hắn ta chán.)

4.2 Hình thức quá khứ phân từ (-ED):

Diễn tả cảm giác của người nói do người/việc gì đó đem lại.

Ex: I am confused about the question. (Tôi bị bối rối về câu hỏi.)

III- Trạng từ:

1) Phân loại trạng từ:

1.1 Trạng từ chỉ thể cách:

– Cho ta biết một hành động được thực hiện như thế nào để trả lời cho câu hỏi HOW?

– Cách thành lập: ADJ + LY (một cách …)

 

angrily             giận giữ

anxiously         lo lắng

badly               dở, tệ

beautifully       (hát/múa) hay

brightly            tươi sáng

carefully          cẩn thận

cleverly            khéo léo, khôn

colorfully         sặc sỡ

continuously    liên tiếp

easily               dễ dàng

fluently            trôi chảy

happily            hạnh phúc

heavily             nặng nề

loudly              ầm ỉ, inh ỏi

nervously         hồi hộp

peacefully        hoà bình

politely            lịch sự, lễ phép

quickly            nhanh nhẹn

quietly             yên tĩnh

rapidly             nhanh chóng

safely              an toàn

sensibly           hợp lý

seriously          nghiêm túc

silently             im lặng

skillfully          khéo tay

slowly              chậm chạp

specially          đặc biệt

stupidly           ngu ngốc

successfully     thành công

warmly            ấm áp

 

* LƯU Ý:

– fast (nhanh), early (sớm), late (trễ), hard (chăm chỉ), high, low, near, far, much, little  vừa là tính từ vừa là  trạng từ.

Tính từ                                                                                               Trạng từ

Jack is a very fast runner.                                                        Jack can run very fast.

Ann is hard worker.                                                                Ann works hard. (hardly)

The train was late.                                                                   I got up late this morning.

A high mountain                                                                     The bird flew high

– Phân biệt:

late (trễ)                                                                                   lately (gần đây) (= recently)

You come home late today.                                                    He hasn’t been to the cinema lately.

(Hôm nay con về trễ.)                                                             (Gần đây anh ta không đi xem phim.)

hard (chăm chỉ)                                                                       hardly (hầu như không)

I’ve worked very hard.                                                           She’s hardly got any money left.

(Tôi làm việc rất chăm.)                                                          (Cô ấy hầu như không còn tiền.)

– Một số tính từ tận cùng –LY:

friendly (thân thiện), lovely (dễ thương), lively (sống động), ugly (xấu xí), silly (ngớ ngẩn). Những từ này không phải là trạng từ, nên ta dùng “in a……way/manner” thay cho trạng từ.

Ex: She spoke to me in a friendly way/manner.

(Cô ta nói chuyện với tôi một cách thân thiện.)

* Note: Hai cặp tính từ v trạng từ thường hay dung lẫn lôn nhất: bad- badly và good- well

Bad/ badly:

Bad : là tính từ so sánh hơn là worse và so sánh nhất là worst

Badly l trạng từ của từ bad cĩ nghĩa l xấu.

Ví dụ: The tour started badly and got worse and worse

Ngồi ra badly cịn có một nghĩa hoàn toàn khác . Đó là nghĩa: nhiều lắm

Ví dụ: She needs help badly

He wants that shirt badly

Good/ well: Hai từ này có nghĩa tương tự nhau: tốt, giỏi, Nhưng chỉ trong trường hợp well là trạng từ và good là tính từ. Hy so snh cch dng hai từ ny trong cấu sau,

She handed it well. Trong câu này well bổ ngữ cho động từ “handed” và ta không nói “She handed it good”

 • It’s a well- made bicycle
 • It’s a good bicycle

Trạng từ well trong cu trn bổ nghĩa cho made cịn tính từ good trong cu dưới bổ nghĩa cho danh từ bicycle.

Ta cĩ thể nĩi “He speaks good Spanish hoặc He speaks Spanish well hay His Spanish is good nhưng không nói He speaks Spanish good,

Khi well được dùng làm tính từ thì nĩ cĩ nghĩa l trong tình trạng sức khỏe tốt, khơng bịnh hoạn. Lúc đó well thường theo sau các linking verb như: be, feel, look, get

Về cấp so sánh hơn và cao nhất thì cả hai đều có cùng hình thức

Good/ well       –           better               –           the best

Ví dụ: He looks well

Are you well enough to travel?

1.2 Trạng từ chỉ thời gian:

Cho biết sự việc xảy ra lúc nào để trả lời cho câu hỏi WHEN?

now, today, yesterday, tomorrow, last year, then, still, no longer, already,immediately, just, soon, finally, recently, lately, at once, 2 months later/after, …

Ex: I’m leaving for Hanoi tomorrow.

1.3 Trạng từ chỉ nơi chốn:

Cho biết sự việc xảy ra ở đâu để trả lời cho câu hỏi WHERE?

here, there, somewhere, outside, inside, upstairs, downstairs, everywhere,in Paris, at the supermarket,

Ex: Tom is standing there.

1.4 Trạng từ chỉ sự thường xuyên:

Cho biết hành động xảy ra thường xuyên như thế nào để trả lời cho câu hỏi HOW OFTEN?

never, rarely, seldom, sometimes, usually, frequently, occasionally, often,always, once/twice a week, every day, daily, weekly, monthly, …

Ex: I often get up at 5 in the morning.

1.5 Trạng từ chỉ mức độ:

Cho biết hành động, tính chất của sự việc diễn ra đến mức nào.

very, too, so, quite, rather, extremely, absolutely, terribly, completely,really, pretty, fairly, entirely, hardly, scarcely, somewhat, enough,…

Ex: I come here quite often.

2) Vị trí của trạng từ:

2.1 Đầu câu:

Ex: Where are you going?

2.2 Giữa câu:

2.2.1 Trước động từ thường:

Ex: They often play football after class.

2.2.2 Sau động từ TO BE, trợ động từ hoặc động từ khiếm khuyết:

Ex: Our teacher is still sick.

She doesn’t often go with him.

He can seldom find time for reading.

2.3 Cuối câu:

Ex: You sang that song well.

3) Trật tự của các trạng từ:

Trật tự của các trạng từ trong câu thường như sau:

Nơi chốn – Mức đo –  Thể cách- Thường xuyên- Thời gian

He walked to the church very slowly twice last Sunday.

* Chú ý:

Trật tự trên có thể thay đổi tuỳ vào mục đích nhấn mạnh của người nói/viết.

 

4) Chức năng cơ bản của trạng từ:

Bổ nghĩa cho

1) Động từ                  They danced beautifully.

2) Tính từ                    She is very lovely.

3) Trạng từ khác          He studied extremely hard.

4) Cả câu                     Fortunately, he was not injured in that accident.

V- Giới từ:

1) Phân loại giới từ:

1.1 Giới từ chỉ nơi chốn: IN, ON, AT

 1. a) IN (trong): được dùng

– Chỉ một người hoặc vật ở trong một nơi nào đó.

in a box / room / building / park / garden / bag / pocket / kitchen / cinema /restaurant / book / lesson / newspaper / picture / pool / sea / river/ water / sky /world / queue / row / line …

Ex: My mother is cooking in the kitchen.

– Với phương tiện xe hơi, taxi hoặc đường phố.

in a car / taxi, in/on the street

Ex: Peter arrived at the party in a taxi.

They live in Hung Vuong Street.

– Với danh từ không có mạo từ để diễn tả một người đang ở tại đó.

in bed / hospital / prison

Ex: Tom hasn’t got up yet. He’s still in bed.

– Trước các đất nước, thành phố, phương hướng.

in Vietnam / England / France / Hanoi / London / Paris / the east / west /south / north

Ex: Ho Chi Minh City is in the south of Vietnam.

– Để tạo thành cụm từ chỉ nơi chốn.

in the front/back of (a car/room/theater …), in the middle of (the room …)

Ex: I was in the back of the car when the accident happened.

There’s a computer in the middle of the room.

 1. b) ON (trên): được dùng

– Chỉ vị trí bên trên và tiếp xúc với bề mặt của một vật gì đó.

on the door / floor / wall / ceiling / river / beach / coast …on/in the street, on a page

Ex: I sat on the beach.

They live on Wall Street.

The picture you’re looking for is on page 7.

– Với phương tiện đi lại công cộng hoặc cá nhân (xe đạp, honda).

on a bus/train/ship/plane/bycicle/motorbike/horse

Ex: There were too many people on the bus.

Mary passed me on her bycicle.

– Để tạo thành cụm từ chỉ nơi chốn.

on the right / left, on horseback, on the way to (school …)on the back/front of (the envelope/paper …)

on top of (the wardrobe …)on/at the corner of a street

Ex: In Britain people drive on the left.

Write your name on the front of the envelope.

 1. c) AT (ở): được dùng

– Để diễn tả một vị trí được xác định trong không gian hoặc số nhà.

at the door / bus stop / traffic lights / party / meeting / desk …at 69 Tran Hung Dao Street

Ex: Someone is standing at the door.

She lives at 69 Tran Hung Dao Street.

– Để tạo thành cụm từ chỉ nơi chốn.

at home / school / college / university / work …

at the top/bottom of (the page …)

at the end of (the street …)

at the front/back of (the line …)

at/on the corner of the street

Ex: Peter’s house is at the end of the street.

The garden is at the back of the building.

1.2 Giới từ chỉ thời gian: IN, ON, AT

 1. a) IN: được dùng

– Để chỉ buổi trong ngày nói chung, tháng, năm, mùa, thập niên, thế kỷ,thiên niên kỷ.

in the morning / afternoon / evening /in February, in 1999/ in (the) spring / summer / autumn / winter/ in the 1990s, in the 21st century, in the 3rd millennium

– Trong một số cụm từ để chỉ một khoảng thời gian trong tương lai.

in a few minutes, in an hour, in a day / week / month …

Ex: Daisy has gone away. She’ll be back in a week.

(Daisy đã đi khỏi. Cô ấy sẽ trở về trong một tuần.)

– Trong cụm từ in the end với nghĩa cuối cùng (finally, at last), in time với nghĩa kịp lúc.

Ex: Peter got very angry. In the end, he walked out of the room.

(Peter rất giận. Cuối cùng, nó ra khỏi phòng.)

Will you be home in time for dinner?

(Bạn sẽ về nhà kịp giờ ăn tối?)

* Chú ý: on time (đúng giờ)

 1. b) ON: được dùng

– Để chỉ thứ trong tuần, ngày trong tháng.

on Monday, on 5th March, on this/that day

Ex: I was born on 27th June, 1983.

– Để chỉ buổi trong ngày cụ thể hoặc một ngày cụ thể. on Friday morning / Christmas Day / New Year’s Day / my birthday

Ex: See you on Friday morning.

 1. c) AT: được dùng

– Để chỉ thời gian, các bữa ăn trong ngày.

at 5 a.m., at sunrise / sunset / dawn / noon / twilight / night / midnight/ at breakfast / lunch / dinner / supper

Ex: I get up at 5 o’clock every morning.

– Để chỉ một dịp lễ hội, một thời khắc nào đó.

at/on the weekend, at Christmas / Easter/ at present / the moment / the same time / this (that) time

Ex: Mr. Brown is busy at the moment.

– Để tạo thành các cụm giới từ.

at the end/beginning of, at the age of, at first/last

Ex: He came to live in London at the age of 25.

* LƯU Ý:

KHÔNG dùng IN, ON, AT trước all, every, this month/year, next, last,tomorrow, yesterday, today.

Ex: He has worked hard all morning. (in all morning)

I hope to see you next Friday. (on next Friday)

* Các giới từ chỉ thời gian khác:

FROM … TO/UNTIL/TILL (từ … đến) (= BETWEEN … AND)

Ex: Every morning he plays tennis from 6 to 7.

(Every morning he plays tennis between 6 and 7.)

SINCE (từ khi – mốc thời gian)

Ex: I’ve been waiting for her since 5pm.

FOR (khoảng)

Ex: He has lived in Paris for three months.

DURING (trong suốt)

Ex: You have to be quiet during the performance.

UNTIL/TILL (cho tới khi)

Ex: She’ll be here until Thursday.

BY (vào khoảng – trước hoặc đến một thời điểm nào đó)

Ex: You must be home by 9.

BEFORE (trước lúc) / AFTER (sau khi)

Ex: Come and see me before / after lunch.

2) Giới từ theo sau tính từ:

1.1 Adj + TO

acceptable: có thể chấp nhận

accustomed: quen

agreeable: có thể đồng ý

applicable: có thể ứng dụng

appropriate: thích hợp

contrary: trái với

dedicated: hiến dâng

essential: cần thiết

friendly (to/with): thân thiện

generous: hào phóng

harmful: có hại

important: quan trọng

kind: tử tế

known: được biết đến

likely: có khả năng/có thể thích hợp

loyal: trung thành

lucky: may mắn

married: kết hôn

open: mở

pleasant: vui

pleasing: làm vui lòng

polite: lịch sự

preferable: thích hơn

related: liên quan

rude: thô lỗ

similar: giống

strange: xa lạ

subject: dễ bị, khó tránh

true: trung thành

1.2 Adj + OF

afraid: sợ

aware: ý thức

boastful: khoe khoang

capable: có khả năng

careful(of/with/about): cẩn thận

careless: bất cẩn

certain: chắc chắn

confident: tin

desirous: khao khát

fond: thích

forgetful: quên

full: đầy

glad: vui mừng

innocent: vô tội

jealous: ghen tị

proud: tự hào

sure(of/about): chắc chắn

thoughtful: chu đáo, ân cần

Sthoughtless: không chu đáo, ân cần

tolerant: khoan dung

worthy: xứng đáng

1.3 Adj + FOR

anxious(for/about): lo âu

appropriate: thích hợp

available: có thể dùng được

difficult: khó

eager: háo hức, hăm hở

enough: đủ

famous: nổi tiếng

good (for health/so.): tốt

grateful (for s.th.): biết ơn

late: trễ

necessary: cần thiết

perfect: hoàn hảo

responsible: có trách nhiệm

sorry: lấy làm thương hại

sufficent: đầy đủ

suitable(for/to): thích hợp

useful: có lợi ích

1.4 Adj + AT

amazed(at/by): ngạc nhiên

angry (at/with s.o./to s.th.): giận giữ

annoyed(at/by): bực mình

astonished(at/by): ngạc nhiên

bad(at s.th.): dở

clever: thông minh

excellent: xuất sắc

good (at s.th.): giỏi

hopeless: vô vọng

present: có mặt

quick: nhanh          skilful: có năng khiếu

1.5 Adj + WITH

acquainted: quen

annoyed: giận

bored / fed up: chán

covered: bao phủ

crowded: đông

disappointed: thất vọng

pleased: hài lòng

popular: nổi tiếng

satisfied: thoả mãn

1.6 Adj + IN

honest: lương thiện

interested: thích thú

proficient (at/in): thành thạo

rich: giàu

successful: thành công

weak: yếu kém

1.7 Adj + FROM

absent: vắng

different: khác

distinct: khác biệt

free: được miễn

safe: an toàn

separate: riêng lẻ

1.8 Adj + ABOUT

confused: bối rối

curious: tò mò, hiếu kỳ

enthusiastic: nhiệt tình

excited: hứng thú

happy: vui vẻ

sad: buồn

serious: đứng đắn, nghiêm túc

worried: bồn chồn, lo lắng

2 ) Giới từ theo sau động từ:

accuse … of: buộc tội

apologise to … for: xin lỗi

apologize for: xin lỗi về

apply for: nộp đơn xin việc

arrive in/at: đến (nơi)

ask … for: hỏi … cho

believe in: tin tưởng vào

belong to: thuộc về

blame … for: đổ lỗi

borrow … from: mượn

care about: quan tâm về

care for: chăm sóc/thích/yêu cầu

charge … with: phạt

come across: tình cờ gặp

complain to … about: than phiền

concentrate on: tập trung

congratulate … on: chúc mừng

consist of: bao gồm

crash into: va chạm vào

deal with: giải quyết

decide on: quyết định về

depend on: thuộc vào

die of: chết vì

divide into: chia (ra)

dream of / about: mơ về

escape from: thoát khỏi

explain … to: giải thích

feel like: cảm thấy như

happen to: xảy đến

hear about/from/of: nghe về

hope for: hi vọng về

insist on: khăng khăng

invite … to: mời

laugh/smile at: cười vào

leave … for: rời … để đến

listen to: nghe

live on: sống nhờ vào

look after: chăm sóc

look around: nhìn quanh

look at: nhìn

look back on: nhìn về quá khứ

look down on: khinh rẻ

look for: tìm

look forward to: mong đợi

look into: điều tra

object to: phản đối

participate in: tham gia vào

pay for: trả tiền cho

point / aim at: chỉ … vào

prefer … to: thích … hơn

prepare for: chuẩn bị

provide … with: cung cấp

regard … as: coi … như

rely … on: dựa vào

remind … of: nhắc nhở

result from: do bởi

result in: gây ra

run into: tình cờ gặp

search for: tìm kiếm

send for: cho mời (ai) đến

shout at: la, hét

speak/talk to: nói với

spend … on: chi tiêu … cho

succeed in: thành công về

suffer from: đau, chịu đựng

take after: giống

think about / of: nghĩ về

throw … at: ném … vào

translate … from … into:dịch…từ…sang

wait for: chờ

warn … about: cảnh báo … về

write to: viết thư cho

 * LƯU Ý: Động từ hai chữ đi với GO

go after: đuổi theo, theo sau

go ahead: tiến hành, thẳng tiến

go along: tiến triển

go away: đi khỏi

go back: trở về

go by: (thời gian) trôi qua

go down: (giá cả) giảm (# go up)

go off: cháy, nổ

go on: xảy ra, diễn ra, tiếp tục

go out: tắt, bị dặp tắt

go over: xem xét, kiểm tra kỹ

go with: hợp với

3) V + N + Giới từ:

catch sight of: thoáng thấy

give place to: dành chỗ cho

give way to: nhượng bộ

keep pace with: theo kịp

lose sight of: mất hút

lose touch with: mất liên lạc với

lose track of: quên mất

make allowance for: chiếu cố đến

make fun of: chọc ghẹo, chế nhạo

make a fuss over/about: làm lộn xộn

make room for: nhường chỗ cho

make use of: sử dụng, tận dụng

pay attention to: chú ý đến

put a stop to: chấm dứt

put an end to: chấm dứt

set fire to: làm cháy, đốt

take account of: tính đến

take advantage of: lợi dụng,tận dụng

take care of: chăm sóc

take note of: ghi chú, ghi nhận

take notice of: lưu ý, để ý

Bài Tập online =>>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *