MODAL VERBS – Động từ khiếm khuyết

BÀI TẬP MODAL VERBS – Động từ khiếm khuyết 1

MODAL VERBS (Động từ khiếm khuyết)

1. Can
Khẳng định: can + V1 (có thể)
Phủ định: can’t + V1   (không thể)

Diễn tả:

– Khả năng ở hiện tại, tương lai.
Ex: They can speak English.

– Sự xin phép và cho phép. Can’t được dùng để từ chối lời xin phép
Ex: Can I use your phone? Yes, of course you can / No, I’m afraid you can’t.

– Lời yêu cầu, đề nghị hoặc gợi ý.
Ex: Can I carry your bag?

– Can’t: nói rằng chúng ta chắc chắn điều gì đó không thể xảy ra ở hiện tại
Ex: She has cleaned the floor. It can’t be dirty.
2. Could
Khẳng định: could + V1

Phủ định:  couldn’t + V1

Diễn tả:

– Khả năng (phổ quát, chung chung) trong quá khứ
Ex: I could swim when I was ten.

– Điều gì đó có thể xảy ra ở hiện tại, tương lai nhưng không chắc chắn
The phone is ringing. It could be Tim.

– Sự xin phép. Could lễ phép và trịnh trọng hơn can nhưng không dùng couldn’t để cho phép hoặc từ chối lời xin phép.
CouldI ask you something? Yes, of course you can.
Couldwe picnic here? I’m afraid you can’t.

3. May / might
Diễn tả
– Điều có thể xảy ra (không chắc chắn)

 

HIỆN TẠI

QUÁ KHỨ

Khẳng địnhPhủ định may / might + V1may / might + not + V1 may / might have + V3/-edmay / might + not + have + V3/-ed

Ex: He may / might be in his office. (= perhaps he is in his office)
A: I can’t find my bag anywhere.
B: You may / might have left it in the shop. (= perhaps you left it in the shop)

– Yêu cầu lịch sự hoặc xin phép hay cho phép
Ex: May I use your phone? – Yes, you may. / Sorry, you may not.

– Lời chúc hay diễn tả niềm hy vọng
Ex: May you be happy.

Note: Could có thể dùng thay cho may / might
Ex: The phone is ringing. It could be Tim. (= it may / might be Tim)

4. Must / mustn’t

a. must + V1 (phải), diễn tả:

– sự bắt buộc cần thiết (có tính chủ quan)
Ex: My car is very dirty. I must wash it now.

– một suy luận hợp lý và chắc chắn
Ex: John’s lights are out. He must be sleep.

– sự việc ở hiện tại hoặc tương lai, không dùng ở quá khứ
Ex: We must go tomorrow   (không dùng We must go yesterday)

– lời khuyên hoặc lời yêu cầu được nhấn mạnh
You must be here before eight o’clock tomorrow.

b. mustn’t + V1 (không được) diễn tả sự cấm đoán
Ex: You must keep it in a secret.    You mustn’t tell anybody else.

5. Needn’t + V1 = don’t / doesn’t have to + V1: không cần, không phải
Needn’t + V1 # must + V1
Ex:We have got plenty of time. We needn’t hurry. ( = we don’t need to hurry = we don’t have to hurry)

6. Sự khác nhau giữa musthave to

* must:   + sự cần thiết hay bắt buộc có tính chủ quan (người nói đưa ra ý tưởng của riêng mình)

+ không thể dùng ở thì tương ai, tiếp diễn, quá khứ,
Ex: I must study for the exam.
I haven’t phoned Ann for ages. I must phone her tonight.
* have to:    + sự cần thiết hay bắt buộc có tính khách quan (sự bắt buộc do điều kiện bên ngoài: nội qui, qui định, luật pháp, …)

+ dùng thay cho must trong các trường hợp không thể dùng must
Ex: You can’t turn right here. You have to turn left.

I had to go to hospital.

 

7. Should

Khẳng định: should + V1 (phải, nên)
Phủ định:  shouldn’t + V1 (không nên)

Diễn tả:

– sự bắt buộc hoặc bổn phận (nghĩa không mạnh bằng must)
Ex: You shouldn’t drink and drive.

– lời khuyên hoặc ý kiến
Ex: You should stop smoking.

 

8. Ought to + V1 (nên) / ought not to + V1 (không nên), diễn tả:
– sự bắt buộc hoặc bổn phận (tương tự như should)
– lời khuyên hoặc kiến nghị
Ex: You are not very well. Perhaps you ought to see a doctor.
9. Had better + V1 (nên, tốt hơn) / had better not + V1 (không nên)

– dùng đưa ra lời khuyên
Ex: It’s cold. The children had better wear their coats.

You don’t look very well. You’d better not go to work today.

10. used to + V1: đã từng

    +: S + used to + V1…
    -:   S + didn’t use to + V1… 
    ?: Did + S + use to + V1…?

Ex: I didn’t use to like her but we are best friends now.

– be used to + V-ing / noun: quen, quen với

Ex: I am used to living alone.

– get used to + V-ing / noun: trở nên quen với

Ex:You’ll soon get used to living in the country.
* Note:

– Can’t / couldn’t have + V3/-ed: diễn tả điều gì chắc chắn không xảy ra trong quá khứ
Ex: Mary can’t / couldn’t have caught the bus. It doesn’t run on Sundays.

– Must have + V3/-ed: diễn tả điều hầu như chắc chắn đã xảy ra trong quá khứ
Ex: The phone rang but noone answered it. They must have been asleep.

– Should have + V3/-ed / shouldn’t have + V3/-ed: điều lẽ ra nên xảy ra / không xảy ra trong quá khứ
Ex: I should have called him this morning, but I forgot.

————–
1. Could, May, Might + Verb in simple form = Có lẽ, có thể. • Chỉ khả năng có thể xảy ra ở hiện tại nhưng người nói không dám chắc. (Cả 3 động từ đều có giá trị như nhau). It might rain tomorrow.
2. Should + Verb in simple form
•    Nên : diễn đạt một lời khuyên, sự gợi ý, sự bắt buộc nhưng không mạnh lắm.
•    Có khi, có lẽ : Diễn đạt người nói mong muốn điều đó sẽ xảy ra. (Expect)
•    Các thành ngữ had better, ought to, be supposed to đều mang nghĩa tương đương với should với điều kiện động từ to be trong thành ngữ be supposed to phải chia ở thời hiện tại.
John ought to study tonight.
John is supposed to study tonight.
Lưu ý: Thành ngữ be supposed to ngoài ra còn mang nghĩa: qui định phải, bắt buộc phải.
We are supposed to have a science test this afternoon, but it was postponed because the teacher had to attend a conference.

3. Must + Verb in simple form
• Phải: mang nghĩa bắt buộc rất mạnh.
George must call his insurance agent today.
• Hẳn là: chỉ sự suy luận logic dựa trên những hiện tượng có thật ở hiện tại.
John’s lights are out. He must be asleep.
• Người ta dùng have to thay cho must trong các trường hợp sau
• Quá khứ = had to.
Mrs.Kinsey had to pass an examination before she could practice law.
• Tương lai = will have to.
We will have to take an exam next week.
• Hiện tại: Have to được dùng thay cho must để hỏi xem bản thân mình bắt buộc phải làm gì hoặc để diễn đạt sự bắt buộc do khách quan đem lại. Giảm nhẹ tính bắt buộc của must.
Guest: Do I have to leave a deposit.
Receptionist: No, you needn’t. But you have to leave your I.D card number written down in this register. I’m sorry but that’s the way it is.
Lưu ý: Have got to + Verb = must
He has got to go to the office tonight. (Thường dùng nhiều trong văn nói).
và thường xuyên dùng cho những hành động đơn lẻ, tách biệt.
I have to work everyday except Sunday. But I don’t have got to work a full day on Saturday.

Tóm tắt cách sử dụng các động từ khiếm khuyết như sau:
1. Dùng để gợi ý:
MIGHT (không chắc chắn người nghe thích hay không) < COULD (gợi ý) < SHOULD (lời khuyên) < OUGHT TO (giải pháp – gần như không thể khác)
2. Dùng để diễn tả khả năng xảy ra:
MIGHT (30% – không chắc chắn xảy ra) < MAY (40% – có thể xảy ra) < CAN/COULD (50% – có thể có) < MAYBE (70% – có khả năng xảy ra) < OUGHT TO (80-90% – gần như không thể không xảy ra)
3. Dùng để cấm đoán:
NOT HAVE TO (không nên) < CANNOT (không thể) < MUST NOT (không được phép)
4. Dùng để xin phép:
– COULD / MAY trang trọng, lịch sự
– CAN thân mật (không trang trọng)

CÁC ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT

Động từ khiếm khuyết là những động từ đặc biệt. Chúng được gọi là “khiếm khuyết” vì chúng không có đầy đủ tất cả các biến thể ở tất cả các thì và bản thân chúng cùng với chủ ngữ không thể tạo ra một câu hoàn chỉnh mà cần phải có một động từ chính (trừ một số trường hợp ngoại lệ).

Động từ khiếm khuyết tất cả gồm có: SHALL, WILL, WOULD, CAN, COULD, MAY, MIGHT, SHOULD, MUST, OUGHT TO. Tất cả các động từ khiếm khuyết phải đi với động từ NGUYÊN MẪU, để diễn tả một dạng ý nghĩa nhất định, như: KHẢ NĂNG, CHO PHÉP/XIN PHÉP, BỔN PHẬN, KHẢ NĂNG hoặc TÍNH CHẮC CHẮN. Sau đây, chúng ta sẽ học từng động từ một về cách dùng cũng như những điều cần lưu ý của chúng. SHALL và WILL đã được giải thích trong bài về THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN .

1. CAN

– Thể khẳng định:

Chủ ngữ + CAN + Động từ nguyên mẫu + Bổ ngữ (nếu có)

+ HE CAN SPEAK ENGLISH AND CHINESE. = Anh ta có thể nói tiếng Anh và tiếng Trung Quốc.

– Thể phủ định:

Chủ ngữ + CANNOT + Động từ nguyên mẫu + Bổ ngữ (nếu có)

++ Lưu ý là CANNOT ta phải viết dính liền nhau.

++ CANNOT viết tắt là CAN’T

– Thể nghi vấn:

CAN + Chủ ngữ + Động từ nguyên mẫu + Bổ ngữ (nếu có)

+ CAN YOU SPEAK RUSSIAN? = Bạn có thể nói tiếng Nga không?

– Câu hỏi WH với CAN:

Từ WH + CAN + Chủ ngữ + Động từ nguyên mẫu + Bổ ngữ (nếu có)

+ WHAT CAN YOU DO? Bạn có thể làm gì?

– Dùng để diễn tả khả năng của chủ ngữ

+ I CAN SWIM. = Tôi có thể bơi. = Tôi biết bơi

– Dùng để diễn tả khả năng một hành động, sự việc có thể xảy ra hay không

+ I THINK SO, BUT I CAN BE WRONG. = Tôi nghĩ như vậy, nhưng mà tôi có thể sai.

– Dùng để xin phép, yêu cầu giữa hai người quen thân, không khách sáo, trang trọng bằng COULD hoặc MAY

+ CAN I BORROW YOUR CAR TONIGHT? = Tối nay tôi có thể mượn xe hơi của anh được không?


2. COULD

* Về công thức
, ta cứ thay CAN bằng COULD trong các công thức ở bài về CAN

* Về cách dùng:

– COULD là dạng quá khứ của CAN, do đó ta có thể dùng COULD để diễn tả khả năng của chủ ngữ trong quá khứ

+ I COULD SPEAK CHINESE WHEN I WAS YOUNG. = Khi tôi còn trẻ, tôi nói được tiếng Trung Quốc. (có lẽ già rồi, không dùng nữa nên quên)

– COULD cũng có thể được dùng trong hiện tại như CAN để diễn tả khả năng một hành động hay sự việc có thể xảy ra hay không

+ HE COULD BE THE ONE WHO STOLE MY MONEY. = Nó có thể là người đã trộm tiền của tôi.

– COULD dùng để yêu cầu, xin phép; một cách lịch sự, trang trọng hơn CAN

+ COULD I BORROW YOUR PEN PLEASE? Có thể cho tôi mượn cây viết của anh được không ạ ?

– COULD dùng để đưa ra 1 gợi ý, dùng trong hiện tại

+ YOU COULD SPEND YOUR VACATION IN ĐÀ LẠT. = Bạn có thể đi nghỉ mát ở Đà Lạt.

* Lưu ý:

– CANNOT ngoài nghĩa không có khả năng (làm điều gì) còn có nghĩa là không được (làm gì)

+ YOU CANNOT GO OUT AT THIS HOUR. = Giờ này con không được đi chơi.

– COULD NOT dùng với nghĩa hiện tại có nghĩa là không thể nào (có chuyện đó xảy ra)

+ HE COULD NOT BE THE ONE WHO STOLE YOUR MONEY. I KNOW HIM VERY WELL. = Anh ấy không thể nào là người đã trộm tiền của anh. Tôi biết anh ấy rất rõ.

 

3. MUST

* Về công thức:

– Ta cứ thay CAN bằng MUST trong các công thức ở bài về CAN

* Về cách dùng:

– MUST có nghĩa là PHẢI, dùng diễn tả một yêu cầu bắt buộc

+ FOREIGNERS MUST HAVE A WORK PERMIT IN ORDER TO GET A JOB IN VIETNAM. = Người nước ngoài phải có giấy phép lao động mới có thể xin việc làm tại Việt Nam.

– MUST diễn tả sự chắc chắn của một nhận định

+ YOU MUST BE HUNGRY. = Chắc hẳn là bạn đói rồi.

* Lưu ý:

– MUST NOT viết tắt là MUSTN’T

– MUST NOT diễn tả sự cấm đoán, không được phép làm, nghiêm trọng hơn CANNOT nhiều

+ YOU MUST NOT SWIM IN THAT RIVER. IT’S FULL OF CROCODILES. = Anh không được bơi dưới con sông đó. Dưới đó toàn là cá sấu.

– MUST đồng nghĩa với HAVE TO. MUST là động từ khiếm khuyết, không có dạng quá khứ, tương lai. HAVE TO là động từ thường, có đủ các dạng. Vì vậy khi cần diễn đạt những ý nghĩa thường dùng với MUST trên đây trong quá khứ hay tương lai, ta dùng HAVE TO.

– Trong hiện tại, MUST và HAVE TO khác nhau như thế nào?

+ MUST diễn tả sự bắt buộc nội tại, người nói tự cho là mình phải làm điều gì đó

+ HAVE TO diễn tả sự bắt buộc ngoại tại, người nói cho là mình phải làm gì đó do hoàn cảnh bên ngoài ép buộc.

+ MUST và HAVE TO thường được thay thế lẫn nhau, tuy nhiên, MUST có phần trang trọng hơn HAVE TO

+ MUST NOT = KHÔNG ĐƯỢC (cấm đoán)

+ NOT HAVE TO = không nhất thiết phải (tùy chọn)

YOU MUST NOT WEAR SHORTS TO GO TO SCHOOL. = Bạn không được mặc quần short đi học.

YOU DON’T HAVE TO WEAR LONG PANTS IF YOU DON’T WANT TO. = Nếu bạn không muốn, bạn không nhất thiết phải mặc quần dài.

 

4. MAY

* Về công thức, ta cứ thay CAN bằng MAY trong các công thức ở bài về CAN

* Về cách dùng:

– MAY có nghĩa là “có thể”, được dùng để xin phép một cách rất lịch sự, trang trọng

+ MAY I USE YOUR TELEPHONE TO MAKE A PHONE CALL? = Tôi có thể dùng điện thoại của anh để gọi điện thoại được không ạ?

– MAY được dùng để diễn đạt khả năng một hành động, sự việc có thể hoặc không có thể xảy ra, khả năng này không chắc chắn lắm

+ YOU CAN TRY CALLING HIM. HE MAY NOT BE AT HOME. = Bạn có thể thử gọi điện thoại cho anh ta. Anh ta có thể không có ở nhà đâu.

* Chú ý:

MAYBE = có lẽ, là trạng từ chỉ mức độ chắc chắn

+ MAYBE I WILL GO OUT TONIGHT. = Có lẽ tối nay tôi sẽ đi chơi.

– MAY BE là động từ khuyết khuyết MAY dùng với động từ TO BE

+ HE LOOKS UNHAPPY. I DON’T THINK HE IS UNHAPPY. HE MAY BE TIRED. = Anh ta trông không được vui. Tôi không nghĩ là anh ta đang buồn. Anh ta có thể đang mệt.

 

5. MIGHT

* Về công thức, ta cứ thay CAN bằng MIGHT trong các công thức ở bài về CAN

* Về cách dùng:

– MIGHT là quá khứ của MAY, khi nào cần dùng MAY ở quá khứ, ta dùng MIGHT. (có những động từ khiếm khuyết không có dạng quá khứ, trong bài khác bạn sẽ biết khi nào cần dùng dạng quá khứ của các động từ khiếm khuyết)

– Trong hiện tại, MIGHT được dùng để diễn tả khả năng một hành động sự việc có thể xảy ra hay không, mức độ chắc chắn yếu hơn MAY

+ SHE MIGHT BE ON THE BUS. I THINK HER CAR IS HAVING PROBLEMS. = Cô ấy có thể đang đi ngồi xe buýt. Tôi nghĩ là xe hơi của cô ấy đang bị trục trặc gì đó.

– Trong hiện tại, MIGHT có thể được dùng để đưa ra gợi ý, nhưng không chắc là người nghe sẽ thích gợi ý này

+ YOU MIGHT TRY SOME MOONCAKE. = Bạn có thể thử ăn bánh trung thu.

– MIGHT có thể được dùng để xin phép lịch sự trong tiếng Anh của người Anh (khác với tiếng Anh của người Mỹ), nhưng không thông dụng lắm.

+ MIGHT I OPEN THE WINDOW? = Tôi có thể được mở cửa sổ ra không ạ?


6. SHOULD

* Về công thức, ta cứ thay CAN bằng SHOULD trong các công thức ở bài về CAN

* Về cách dùng:
SHOULD có nghĩa là NÊN.

– SHOULD dùng để đưa ra một lời khuyên

+ YOU SHOULD START EATING BETTER. = Bạn nên bắt đầu ăn uống đủ chất hơn.

– SHOULD được dùng để diễn đạt điều gì đó theo như lịch trình, kế hoạch, dự đoán của người nói phải được xảy ra (nhưng có khi lại không xảy ra như ý)

+ HE SHOULD BE HERE BY NOW. = Giờ này anh ta phải có mặt ở đây rồi chứ. (vậy mà chưa thấy anh ta đâu)


7. WOULD

* Về công thức: ta cứ thay CAN bằng WOULD trong các công thức ở bài về CAN

* Về cách dùng:

– WOULD là dạng quá khứ của WILL

– Trong hiện tại, WOULD được dùng để yêu cầu (lịch sự hay không tùy thái độ, nội dung câu nói)

+ WOULD YOU PLEASE PUT OUT THAT CIGARETTE? = Anh có thể vui lòng dập điếu thuốc anh đang hút?

– WOULD YOU LIKE… luôn luôn là một lời mời rất lịch sự.

+ WOULD YOU LIKE SOME COFFEE? Anh uống cà phê chứ?

+ WOULD YOU LIKE TO TRY THEM ON? Anh có muốn thử không? (thử quần áo trong tiệm).

– Kể lại hành động thường lặp đi lặp lại trong quá khứ

+ WHEN I WAS A CHILD, I WOULD ALWAYS SPEND MY SAVINGS ON BOOKS. = Khi tôi còn nhỏ, tôi luôn lấy tiền để dành được đi mua sách.

 

8. OUGHT TO

* Về công thức, ta cứ thay CAN bằng OUGHT TO trong các công thức ở bài về CAN. Tuy nhiên, cần chú ý:

– Ở phủ định, OUGHT TO thêm NOT sẽ trở thành OUGHT NOT TO, hoặc có khi là OUGHT NOT + Động từ nguyên mẫu thôi mà không có TO nữa. Tuy nhiên đạng phủ định của OUGHT TO rất hiếm khi được dùng.

* Về cách dùng:

– OUGHT TO diễn đạt một lời khuyên

+ YOU OUGHT TO EXERCISE MORE. = Bạn nên tập thể dục nhiều hơn.

+ HE OUGHT TO STOP SMOKING. = Anh ta nên bỏ hút thuốc lá.

– Diễn tả một khả năng hành động sự việc có thể xảy ra với mức độ chắc chắn cao

+ HE OUGHT TO GET THE PROMOTION. HE WORKS REALLY HARD. = Anh ta chắc phải được thăng chức. Anh ta làm việc thật sự siêng năng.

* OUGHT TO phân biệt với SHOULD như thế nào khi cả hai đều dùng để đưa ra 1 lời khuyên?

OUGHT TO là lời khuyên “nặng ký” hơn SHOULD

– OUGHT TO có hàm ý là không thể còn cách nào khác hơn là phải (làm gì đó) ,mang tính giải pháp; trong khi SHOULD mang tính gợi ý

– Trong tiếng Anh của người Mỹ, OUGHT TO ít được dùng.

BÀI TẬP MODAL VERBS – Động từ khiếm khuyết 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *