Mệnh đề quan hệ rút gọn và lược bỏ đại từ quan hệ

Mệnh đề quan hệ rút gọn và lược bỏ đại từ quan hệ

Tất cả chúng ta đều đã biết đến mệnh đề quan hệ. Nhưng đôi khi chúng ta nhầm lẫn giữa “Mệnh đề quan hệ rút gọn” và “lược bỏ đại từ quan hệ”.

Hôm nay mình viết bài viết này sẽ giúp các bạn distinguish được chúng.

Nếu nói một cách ngắn gọn nhất:
1, Lược bỏ Đại từ quan hệ chỉ là lược đi những từ who, whom, which … Những từ này chính là đại từ quan hệ.
2, Mệnh đề quan hệ rút gọn: có thể lược bỏ nhiều hơn, bao gồm cả to be…. Những động từ chính sẽ thường được chia về 2 dạng phổ biến là V-ing và V-ed

Cụ thể hơn:

I. LƯỢC BỎ ĐẠI TỪ QUAN HỆ
Khi nào có thể lược bỏ đại từ quan hệ WHO, WHICH, WHOM…

– Khi nó làm túc từ và phía trước nó không có dấu phẩy, không có giới từ (whose không được bỏ )
This is the book which I buy.
Ta thấy which là túc từ (chủ từ là I ,động từ là buy), phía trước không có phẩy hay giới từ gì cả nên có thể bỏ which đi:

This is the book I buy.
This is my book , which I bought 2 years ago.
Trước chữ which có dấu phẩy nên không thể bỏ được .

This is the house in which I live .
Trước which có giới từ in nên cũng không bỏ which đựơc .

This is the man who lives near my house.
Who là chủ từ (của động từ lives) nên không thể bỏ nó được .

II. MỆNH ĐỀ QUAN HỆ RÚT GỌN:
có các dạng sau:

1) Dùng cụm Ving :
Dùng cho các mệnh đề chủ động
The man who is standing there is my brother
The man standing there is my brother

2) Dùng cụm P.P:
Dùng cho các mệnh đề bị động .
I like books which were written by NguyenDu
I like books written by NguyenDu

(dạng 1 và 2 là 2 dạng vô cùng phổ biến)

3) Dùng cụm to Vinf.
Dùng khi danh từ đứng trứoc có các chữ sau đây bổ nghĩa :
ONLY,LAST,số thứ tự như: FIRST,SECOND…
This is the only student who can do the problem.
This is the only student to do the problem.
-Động từ là HAVE/HAD
I have much homework that I must do.
I have much homework to do.
-Đầu câu có HERE (BE),THERE (BE)
There are six letters which have to be written today.
There are six letters to be written today.

This is the first man who was arrested by police yesterday.
This is the first man arrested by police yesterday (sai)
This is the first man to be arrested by police yesterday (đúng)

GHI NHỚ :
Trong phần to inf này các bạn cần nhớ 2 điều sau:
– Nếu chủ từ 2 mệnh đề khác nhau thì thêm cụm for s.b trước to inf.
We have some picture books that children can read.
We have some picture books for children to read.
Tuy nhiên nếu chủ từ đó là đại từ có nghĩa chung chung như we,you,everyone…. thì có thể không cần ghi ra.
Studying abroad is the wonderful thing that we must think about.
Studying abroad is the wonderful (for us ) to think about.
– Nếu trước relative pronoun có giới từ thì phải đem xuống cuối câu. ( đây là lỗi dễ sai nhất).
We have a peg on which we can hang our coat.
We have a peg to hang our coat on.

4) Dùng cụm danh từ (đồng cách danh từ )
Dùng khi mệnh đề tình từ có dạng:
S + BE + DANH TỪ /CỤM DANH TỪ/CỤM GIỚI TỪ
Cách làm:
-bỏ who ,which và be
Football, which is a popular sport, is very good for health.
Football, a popular sport, is very good for health.
Do you like the book which is on the table?
Do you like the book on the table?

PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI LOẠI RÚT GỌN:
Khi học thì ta học từ dễ đến khó nhưng khi làm bài thì ngược lại phải suy luận từ khó đến dễ.
Bước 1 :
– Tìm xem mệnh đề tính từ nằm chổ nào
Bước này cũng dễ vì mệnh đề tính từ thường bắt đầu bằng WHO,WHICH,THAT …
BƯỚC 2 :
Bước này chủ yếu là giảm từ mệnh đề xuống cụm từ, tuy nhiên cách suy luận cũng phải theo thứ tự nếu không sẽ làm sai.
Ví dụ:
This is the first man who was arrested by police yesterday.
Mới nhìn ta thấy đây là câu bị động ,nếu vội vàng thì sẽ dễ dàng biến nó thành :
This is the first man arrested by police yesterday sai
Thật ra đáp án là :
This is the first man to be arrested by police yesterday đúng
Vậy thì cách thức nào để không bị sai ?
Các bạn hãy lần lượt làm theo các bứoc sau.

1. Nhìn xem mệnh đề có công thức S + BE + CỤM DANH TỪ không ? Nếu có áp dụng công thức 4 .
2. Nếu không có công thức đó thì xem tiếp trứoc who which… có các dấu hiệu first ,only…v..v không ,nếu có thì áp dụng công thức 3 (to inf. ) lưu ý thêm xem 2 chủ từ có khác nhau không ( để dùng for sb )
3 .Nếu không có 2 trường hợp trên mới xét xem câu đó chủ động hay bị động mà dùng Ving hay V3 (P.P).

Xem thêm RELATIVE CLAUSES (Đại Từ Quan Hệ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *