PART OF SPEECH – TỪ LOẠI

 PART OF SPEECH TỪ LOẠI I- Danh từ: 1) Danh từ đếm được: 1.1 Hình thức số ít: a/an + N – “a” đứng trước danh từ số ít bắt đầu bằng một phụ âm. Ex: a book, a pen, … – “an” đứng trước danh từ số ít bắt đầu bằng một nguyên âm. […]

PREPOSITIONS – Giới từ

PREPOSITIONS (Giới từ) A. GIỚI TỪ CHỈ NƠI CHỐN: 1. AT: ở, tại At the station / the aiport / the door / the crossroads / the seaside At 60 Tran Khanh Du Street At the top of the hill:                                  ở trên đỉnh đồi At the top / bottom of the page:                  ở […]

100 Phrasal Verb Quan Trọng

100 Phrasal Verb Quan Trọng Một Phrasal Verb là kết hợp của một động từ rất cơ bản đi kèm với một hoặc hai giới từ. Nghĩa của Phrasal Verb rất khó đoán dựa vào nghĩa của động từ và giới từ tạo thành nó. (Ví dụ: LOOK là NHÌN, AFTER là SAU nhưng LOOK […]

CONJUNCTIONS – Liên từ

CONJUNCTIONS (Liên từ) Liên từ là từ được dùng để nối các từ, cụm từ, mệnh đề hoặc câu. Các loại liên từ: 1. Liên từ kết hợp: – Chỉ sự thêm vào: and, both …and, not only … but also, as well as, besides, furthermore, moreover, in addition Ex: I don’t want to go […]

PASSIVE VOICE Thể bị động

PASSIVE VOICE (Thể bị động) I. CÁCH CHUYỂN ĐỔI TỪ CÂU CHỦ ĐỘNG SANG CÂU BỊ ĐỘNG   Ex: Active: Susan wrote a letter. Passive:A letter was written by Susan.       Active: He has bought some books.      Passive: Some books have been bought (by him). II. CÁCH CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC ĐỘNG TỪ CỦA […]