Cách Sử Dụng Would rather và Prefer

Cách sử dụng would rather phụ thuộc vào số lượng chủ ngữ của câu cũng như thời của câu.
1 Loại câu có một chủ ngữ
Loại câu này dùng would rather … (than) là loại câu diễn tả sự mong muốn hay ước muốn của một người và chia làm 2 thời:
1.1 Thời hiện tại: Sau would rather là nguyên thể. Nếu muốn thành lập thể phủ định đặt not trước nguyên thể và bỏ to.

S + would rather + [verb in simple form] …
Jim would rather go to class tomorrow than today.
Jim would rather not go to class tomorrow.

1.2 Thời quá khứ:
Động từ sau would rather phải là have + P2, nếu muốn thành lập thể phủ định đặt not trước have.
S + would rather + have + [verb in past participle]
Jim would rather have gone to class yesterday than today.
Jim would rather not have gone to the class yesterday.

2 Loại câu có hai chủ ngữ
Loại câu này dùng would rather that (ước gì, mong gì) và dùng trong một số trường hợp sau:

2.1 Câu cầu khiến ở hiện tại (present subjunctive):
Là loại câu người thứ nhất muốn người thứ hai làm việc gì (nhưng làm hay không còn phụ thuộc vào người thứ hai).Trong trường hợp này động từ ở mệng đề hai để ở dạng nguyên thể bỏ to.Nếu muốn thành lập thể phủ định đặt not trước nguyên thể.

S1 + would rather that + S2 + [verb in simple form] …
I would rather that you call me tomorrow.
He would rather that I not take this train.
Ngữ pháp nói ngày nay đặc biệt là ngữ pháp Mỹ cho phép bỏ that trong cấu trúc này mà vẫn giữ nguyên hình thức giả định.

2.2 Câu giả định đối lập với thực tế ở hiện tại
Động từ sau chủ ngữ hai sẽ chia ở simple past, to be phải chia là were ở tất cả các ngôi.

S1 + would rather that + S2 + [verb in simple past tense] …
Henry would rather that his girlfriend worked in the same department as he does.
(His girlfriend does not work in the same department)
Jane would rather that it were winter now. (Infact, it is not winter now)
Nếu muốn thành lập thể phủ định dùng didn’t + verb hoặc were not sau chủ ngữ hai.
Henry would rather that his girlfriend didn’t work in the same department as he does.
Jane would rather that it were not winter now.

2.3 Câu giả định trái ngược với thực tế ở quá khứ
Động từ sau chủ ngữ hai sẽ chia ở dạng past perfect. Nếu muốn thành lập thể phủ định dùng hadn’t + P2.
S1 + would rather that + S2 + past perfect …
Bob would rather that Jill had gone to class yesterday.
(Jill did not go to class yesterday)
Bill would rather that his wife hadn’t divorced him.

CÁCH SỬ DỤNG WOULD RATHER VÀ WOULD PREFER
Would rather and would prefer: có nghĩa là thích ….. hơn
I. Khi ta dùng “would rather” thì động từ theo sau phải là động từ nguyên mẫu không “to” Affirmative:                                                               S + would rather + V(bare inf) + O.
Ex:        I would rather study English.
I’d rather go to church than play football.

2. Negative:  S + would rather + not + V(bare inf) + O.
Ex:     He would rather not study English.
She’d rather not play video games than dance.

II. Khi ta dùng “would prefer” ta chia ra hai tình huống. Tình huống thứ nhất nếu trong câu chỉ có một sự kiện hoặc một hành động thì động từ chính theo sau “would prefer” phải là động từ nguyên mẫu có “to”. Tình huống thứ hai nếu trong câu có hai sự kiện hoặc hai hành động thì động từ chính theo sau “would prefer” phải là V-ing (gerund).

1. Affirmative:
S + would prefer + to + V(bare inf) + O.
Ex:I would prefer to study English.    He’d prefer to play internet game.
S + would prefer + V-ing + O + to + V-ing + O.
Ex: She would prefer learning English to watching TV.
I’d prefer playing football to (playing) volleyball.

2. Negative:          S + would prefer + not + to + V(bare inf) + O.
Ex:    I would prefer not to go out without aim.
He’d prefer not to spend a lot of money.

S + would prefer + not + V-ing + O + to + V-ing + O.
Ex:  She would prefer not cooking dinner to watching TV.
I’d prefer not reading story book to (reading) English newspaper.

Would rather… than = Prefer … to (Thích… hơn là; thà… hơn là)
Sau would rather phải là một động từ nguyên thể bỏ to nhưng sau prefer phải là một V-ing.
Would rather Vinf. Than Vinf. = Prefer Ving to Ving
Ví dụ:John would rather drink Coca-cola than orange juice. = John prefer drinking Coca-cola to drinking orange juice.

Exercise
Complete these conversations with appropriate forms of the verbs in parentheses. Then practice with a partner.
A: Would you rather ………..a course in literature or science? (take)
B: I’d prefer …………for a science course because it’s more useful for me. (register)
A: Would you rather ………….English in Australia or Canada? (learn)
B: I think I’d prefer …………..in Australia because it’s warmer there. (study)
A: If you needed to learn a new job skill, would you prefer ……….a class or ……….a private tutor? (attend / have)
B: I’d rather ………..for a class than ………..a tutor. Private tutors are too expensive! (sign up / hire)
A: Would you rather ………..a choir or an orchestra? (join)
B: I’d prefer ………..in a choir to …………in an orchestra. (sing / play)
A: Would prefer ………….a craft or ………..a new sport? (learn / attempt)
B: To tell you the truth, I’d rather not ……..either. I’d prefer ………TV. (do / watch)
Put the verbs in brackets into the correct form
1.    I’d rather you ______(not/drive) so fast, Pat
2.    Sue went to France this year, but she says she would rather ______ (go) to Spain.
3.    It’s a shame you missed the party; I would rather you ______ (be) there.
4.    John had better ______(not/speak) to me like that again.
5.    He says he’d rather ______ (cook) his own food than eat in restaurants.
6.    I’d rather you ______ (not/mention) this to anyone until next week.
7.    Tim’s mother would rather he ______ (work) closer to home than he does.
8.    Greg says he would rather ______( not/leave) things as they are.
9.    She would prefer to meet you personally rather than ______ (talk) to you over the phone.
10.    Sean prefers playing football to ______ (watch) it.
11.    Would you rather ______ (write) in ink or in pencil?
12.    Sheila prefers ______ (get up) early in the morning rather than ______ (oversleep)
13.    Would he prefer ______ (drive) to work tomorrow rather than cycle?
14.    I would rather ______(speak) directly to the manager than ______(deal) with his rude secretary as I did.
15.    My father prefers to have a beard rather than ______(have) a shave every day.
16.    Tom prefers ______ (ski) to ______(skate).
17.    Wouldn’t you prefer to sit on this seat rather than ______(stand) for the whole journey?
18.    We’d better ______ (take) some money for a taxy in case we ______(miss) the bus home.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *