As if , As though – Như Thể

Cách dùng của As if , As though (Như Thể)

Form:

– Hiện tại: S + V + O + as if / as though + S + past subjuntive

– Quá khứ: S + V + O + as if / as though + S + past perfect

* Past subjunctive: chia như simple past nhưng “to be” thì dùng “were” cho tất cả các ngôi

Example:

– He talks to me as though I were his wife. (but I am not his wife)
– Anh ta nói chuyện với tôi như thể tôi là vợ của ông. (nhưng tôi không phải là vợ của ông)
– He behaves as if he owned the house. (but he doesn’t own the house)
– Anh ấy cư xử như thể anh ta sở hữu căn nhà. (nhưng anh ấy không sở hữu căn nhà)
–  She tells about Rome as though she had gone there many times. Cô nói về Rome như thể cô đã có nhiều lần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *