REQUEST WITH WOULD/ DO YOU MIND …?

1- Để yêu cầu ai làm việc gì một cách lịch sự ta thường dùng cấu trúc dạng verb-ing:
  [ Would you mind + verb-ing …? ]
  [ Do you mind + verb-ing …? ]
ex:
Would/ Do you mind helping me for a few minutes? (Bạn có phiền giúp tôi ít phút được không?.)
Would/ Do you mind not smoking? (= Please don’t smoke.) (Xin đừng hút thuốc)

Would/ Do you mind opening the window? (= Please open the window) (Phiền bạn mở dùm cửa sổ./ Vui lòng mở dùm cửa sổ.)

2- Để hỏi xin phép một cách lịch sự ta thường dùng cấu trúc dạng ‘If’.
[ Do you mind + if-clause (present tense)…? ]
[ Would you mind + if-clause (past tense)…? ]

ex:
Do you mind ill smoke? (Anh có phiền không nếu tôi hút thuốc?)
Would you mind if I opened the window? (Bạn có phiền không nếu tôi mở cửa sổ?)
+ Lưu ý rằng câu trả lời ‘No’ (không) hoặc ‘Not at all‘ (không có gì) được dùng để cho phép trong cấu trúc Would/ Do you mind if… ? (nhưng chúng ta thường thêm vào những từ khác nữa để cho ý nghĩa rõ rằng.)
ex:
Do you mind if I look at your paper? (Bạn có phiền không nếu tôi xem nhờ báo của bạn?)
No, please do. (Không, xin cứ xem.)
Would you mind if I used your hand-phone? (Bạn có phiền không nếu tôi dùng điện thoại cầm tay của bạn?)
No, please do. (Không, xin cứ tự nhiên.)
Lưu ý: Hai cấu trúc đưa ra lời đề nghị này có sự khác nhau về mức độ lịch sự: Would you mind có phần lịch sự hơn Do you mind. Tuy nhiên, sự khác biệt này rất nhỏ nên hai cấu trúc này có thể được sử dụng như nhau trong các tình huống giao tiếp trang trọng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *