QUESTION WORDS BEFORE TO-INFINITIVE

NHỮNG TỪ ĐỂ HỎI ĐỨNG TRƯỚC ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU CÓ ‘TO’

Trong lời nói gián tiếp, động từ nguyên mẫu có ‘to’ (to-infinitive) có thể được dùng sau các từ để hỏi what, when, where, who, how (nhưng thường không sau why). Cáu trúc này diễn tả những ý như sựu bắt buộc và khả năng có thể xảy ra.
ex:
She cannot decide what to do. (Cô ấy không thể quyết định nên làm gì.)
Tell me when to pay. (Hãy cho tôi biết phải thanh toán lúc nào.)
lie shows me where to get tickets. (Anh ấy chỉ cho tôi nơi mua vé.)
I wonder who to invite. (Tôi không biết mời ai đây.)
Tell me how to improve the pronunciation. (Hãy chỉ giúp tôi cách cải thiện phát âm)

I can’t decide whether to answer her letter (Tôi không thể quyết định là có nên trả lời thư của cô ấy hay không.)
[BUT NOT I can’t understand why to do it.)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *