PHRASES OF PURPOSE (CỤM TỪ CHỈ MỤC ĐÍCH)

+ Để diễn ta mục đích khẳng định, ta dùng cụm từ bắt đầu bằng “to-infinitive”, “in order to” hoặc “so as to”.

to-infinitive
in order to + verb (bare-inf.)
so as to + verb (bare-inf.)

Bare-infinitive = infinitive without to
ex:
She went to England to study English. (Cô ấy đi Anh để học tiếng Anh).
He arrived early in order to get a good seat. (Anh ấy đến sớm để có chổ ngồi tốt.)
I’m studying very hard so as to pass the final exam. (Tôi đang học tập rất chăm chỉ để vượt qua kỳ thi cuối cùng.)

+ Để diễn tả mục đích phủ định, ta dùng một cụm từ bắt đầu bằng ‘in order not to’, ‘so as not to’.
ex:
I’m going to leave now, so as not to be late. (Để không bị trễ tôi sẽ đi ngay bây giờ.)
He got up early in order not to miss the first bus. (Anh ấy đã thức dạy sớm để không bị lỡ chuyến xe buýt đầu tiên.)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *