MODAL VERBS: WILL/ SHALL

ĐỘNG TỪ HÌNH THÁI: WILL/ SHALL

a. Động từ tình thái will có thể được dùng để
ex: That bag looks heavy. I will help you with it. (Chiếc túi đó trông có vẻ nặng. Tôi sẽ xách giúp anh.)

– Diễn đạt sự đồng ý hoặc sẵn lòng làm điều gì đó.
ex:
I will take you home, If you want (Nếu anh muốn tôi sẽ đưa anh về.)

– Diễn đạt một lời hứa chắc chắn.
ex: I’ll definitely pay you next week. (Nhất định tuần tới tôi sẽ trả tiền cho anh.)

– Đưa ra lời yêu cầu, lời mời (Will you …?)
ex:
Will you have some more coffee? (Bạn dùng thêm một ít cà phê nữa nhé?)
Will you send me this letter, please? (Anh gửi giúp tôi lá thư này nhé?)

– Would you… ? Được dùng để đưa ra lời yêu cầu, lời mời một cách lịch sự.
ex:
Would you like a sandwich? (Anh dùng một chiếc bánh xăng-uých nhé?)
Would you pay me in cash, please? (Xin vui lòng trả tôi bằng tiền mặt.)

– Would you… ? Được dùng để đưa ra lời yêu cầu khẩn thiết hoặc lời mời ân cần.
ex:
Won’t you have some more coffee? (Anh dùng thêm ít cà phê nữa đi.)

b. Shall được dùng chủ yếu trong câu hỏi với đại từ ở ngôi thứ nhất (I, we).
Shall I… ? Được dùng để đưa ra lời đề nghị và Shall we… ? được dùng để gợi ý.
ex:
Shall I do the washing-up? (Tôi rữa bát nhé?) → Lời đề nghị
Shall we go to the park? (Chúng ta đi công viên nhé?) → Gợi ý.

– Shall còn được dùng để hỏi ý kiến.
ex: What shall we have for lunch? (Bữa trưa chúng ta sẽ ăn gì?)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *