Modal verbs – Can/Could – May/Might

MODAL VERBS:
(CÁC ĐỘNG TỪ TÌNH THÁI)
Can/Could – May/Might

1- Can/Could: Động từ tình thái can (có thể) được dùng để nói lên khả năng có thể thực hiện được điều gì đó hoặc biểu thị sự cho phép. Sử dụng yêu cầu thường dùng could lịch sự hơn can.

 

a.. Thể khẳng định: S + can/could + verb (inf. without to)
b. Thể phủ định: S + cannot/ could not+ Vinf. [viết tắt: cannot = can’t / could not = couldn’t]
c. Thể nghi vấn: Can/Could + S + verb…?

Ex:

I can swim. (Tôi có thể bơi.)

He can speak English. (Anh ấy có thể nói Tiếng Anh.)

I can’t go ahead. (Tôi không thể đi về phía trước.)

Can I help you? (Tôi có thể giúp bà không?.)

Can you swim? (Bạn có thể bơi không?)

No, I can’t. (Không, Tôi không thể) – Yes, I can. (Có, tôi có thể)

I couldn’t see anything. (Tôi không thể nhìn thấy gì.)

It could rain tomorrow. (Ngày mai trời có thể mưa.)

 

2- May và might:

+ May và might là động từ khiếm khuyết, không thêm s/es ở ngôi thứ 3 số ít.

Ex: She may be here tomorrow. (Ngày mai cô ta có thể ở đây.)

[Not She mays be…]

+ Câu hỏi và câu phủ định không mượn trợ động từ ‘ do’ mà đảo chính may/might ra trước.

Ex:

May I help you? (Tôi có thể giúp bạn?)

[NOT do I may help you?]

+ Sau may và might dùng động từ nguyên mẫu V.inf.

Ex:

You may be right. (Có thể bạn đúng.)

She might not want to come with us. (Có thể cô ấy không muốn đi với chúng ta.)

+ Thông thường might không có dạng quá khứ. Nó được dùng như may để  chỉ về hiện tại và tương lai. Sự khác biệt là might thường nói đến những tình huống kém chắc chắn hơn.

+ Dạng rút gọn của might notmightn’t. Rất hiếm mayn’t.

Áp dụng:

+ Chúng ta có thể dùng may và might để đề nghị giúp đỡ người khác làm việc gì hoặc dùng để nói đến khả năng xảy ra.

Ex:

I may see you tomorrow (Có thể tôi sẽ gặp bạn vào ngày mai.)

May I hell you? (Tôi có thể giúp bạn không?)

May I hell with the washing-up? (Tôi giúp bạn rửa bát nhé?)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *