Văn Phạm Unit 9

PHRASES OF PURPOSE (CỤM TỪ CHỈ MỤC ĐÍCH)
+ Để diễn ta mục đích khẳng định, ta dùng cụm từ bắt đầu bằng “to-infinitive”, “in order to” hoặc
Read more.
Simple Future – thì tương lai đơn
Simple Future (thì tương lai đơn) + Nhận biết thì Tương Lai Đơn – Các từ thường đi kèm: –
Read more.