Văn Phạm Unit 8

MODAL VERBS: WILL/ SHALL
ĐỘNG TỪ HÌNH THÁI: WILL/ SHALL a. Động từ tình thái will có thể được dùng để ex: That bag
Read more.
Comparatives and Superlatives _ So sánh bằng và so sánh nhất
1. SO SÁNH BẰNG S + V + as + adj / adv + as + noun / pronoun /
Read more.
Present Continuous (Progressive): Thì Hiện Tại Tiếp Diễn
Present Continuous (Progressive): Thì Hiện Tại Tiếp Diễn * Nhận biết biết thì hiện tại tiếp diễn: Các từ, cụm
Read more.