Văn Phạm Unit 7

COMPARISON WITH like; (not) the same as; different from; (not) as… as.
+ like: được dùng để diễn đạt sự giống nhau nhau. Sau like là là một danh từ hoặc đại
Read more.
The Present Perfect Tense – Thì hiện tại hoàn thành
The Present Perfect Tense Thì hiện tại hoàn thành  (HTHT) Nhận biết thì Hiện Tại Hoàn Thành – đi với
Read more.