Văn Phạm Unit 6

Modal verbs – Can/Could – May/Might
MODAL VERBS: (CÁC ĐỘNG TỪ TÌNH THÁI) Can/Could – May/Might 1- Can/Could: Động từ tình thái can (có thể) được
Read more.
GERUND AFTER SOME VERBS (DANH ĐỘNG TỪ THEO MỘT SỐ ĐỘNG TỪ)
GERUND (danh động từ) được thành lập bằng cách thêm ing sau động từ. (* phương pháp thêm ing sau
Read more.