Văn Phạm Unit 5

COMMANDS, REQUESTS AND ADVICE IN REPORTED SPEECH
(CÂU MỆNH LỆNH, YÊU CẦU VÀ LỜI KHUYÊN TRONG LỜI NÓI GIÁN TIẾP) Commands, requests in reported speech (Câu mệnh
Read more.
ADVERBS OF MANNER -TRẠNG TỪ CHỈ THỂ CÁCH
ADVERBS OF MANNER (TRẠNG TỪ CHỈ THỂ CÁCH) + Trạng từ chỉ thể cách (adverbs of manner) cho biết điều
Read more.