Văn Phạm Unit 4

USED TO (THƯỜNG; ĐÃ TỪNG)
USED TO (THƯỜNG; ĐÃ TỪNG) 1. Cấu trúc câu: a. Thể Khẳng Định.  b. Thể Phủ Định.  c. Thể Nghi
Read more.
PREPOSITIONS OF TIME – (Giới từ chỉ thời gian)
PREPOSITIONS OF TIME – (Giới từ chỉ thời gian) 1. AT: – dùng chỉ thời gian trong ngày: At +
Read more.
PAST SIMPLE TENSE (THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN)
| 1. Cấu Trúc Câu: Dạng câu Động từ to be Động từ thường Khẳng định Phủ định Nghi vấn
Read more.