Văn Phạm Unit 3

REFLEXIVE PRONOUNS – Đại từ phản thân
I/- Định nghĩa (Definition)Đại từ phản thân là đại từ được dùng khi người hoặc vật chịu ảnh hưởng của
Read more.
WHY (TẠI SAO) – BECAUSE (VÌ SAO)
+ Why là trạng từ nghi vấn được dùng để hỏi lý do hoặc nguyên nhân. Ex: Why are you
Read more.