Văn Phạm Unit 2

ADVERBS OF PLACE (TRẠNG TỪ CHỈ NƠI CHỐN)
+ Trạng từ chỉ nơi chốn cho biết sự việc đang xảy ra ở đâu. (Adverbs of Place tell us
Read more.
GOING TO (Near Future)
Tương lai với GOING TO (Near Future) Để diễn đạt hành động trong tương lai, ta đã học thì tương
Read more.