Văn Phạm Unit 15

COMPARISON OF PRESENT PERFECT AND PAST SIMPLE TENSE
SO SÁNH THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH VÀ THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN + Thì Hiện Tại Hoàn Thành thường được
Read more.
The Present Perfect Tense – Thì hiện tại hoàn thành
The Present Perfect Tense Thì hiện tại hoàn thành  (HTHT) Nhận biết thì Hiện Tại Hoàn Thành – đi với
Read more.