Văn Phạm Unit 14

REPORTED SPEECH
CÂU TƯỜNG THUẬT Câu tường thuật (câu gián tiếp) là câu dùng để thuật lại nội dung của lời nói
Read more.
QUESTION WORDS BEFORE TO-INFINITIVE
NHỮNG TỪ ĐỂ HỎI ĐỨNG TRƯỚC ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU CÓ ‘TO’ Trong lời nói gián tiếp, động từ nguyên
Read more.
VERBS + TO-INFINITIVE
ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU CÓ ‘TO’ + Một số động từ thông dụng thường được theo sau bở động từ
Read more.
PASSIVE VOICE
THỂ BỊ ĐỘNG I. CÁCH CHUYỂN ĐỔI TỪ CÂU CHỦ ĐỘNG SANG CÂU BỊ ĐỘNG Ex: Active: Susan wrote a
Read more.