Văn Phạm Unit 12

PROGRESSIVE TENSE WITH ALWAYS
THÌ TIẾP DIỄN VỚI ALWAYS Trạng từ always có thể được dùng với thì tiếp diễn để diễn tả: +
Read more.
PAST PROGRESSIVE TENSE
QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN 1- Công Thức: a. Thể khẳng định: I, He, She, It + was + verb-ing We, You,
Read more.