Văn Phạm Unit 11

REQUEST WITH WOULD/ DO YOU MIND …?
1- Để yêu cầu ai làm việc gì một cách lịch sự ta thường dùng cấu trúc dạng verb-ing:  
Read more.
THE PARTICIPLES
PHÂN TỪ 1. Cấu trúc phân từ có 2 loại: + Hiện tại phân từ (Present participle). Verb + ing
Read more.