Văn Phạm Unit 10

PASSIVE VOICE
THỂ BỊ ĐỘNG I. CÁCH CHUYỂN ĐỔI TỪ CÂU CHỦ ĐỘNG SANG CÂU BỊ ĐỘNG Ex: Active: Susan wrote a
Read more.
ADJECTIVES FOLLOWED BY AN INFINITIVE OR A NOUN CLAUSE
TÍNH TỪ ĐƯỢC THEO SAU BỞI MỘT ĐỘNGTỪ NGUYÊN MẪU HOẶC MỘT MỆNH ĐỀ DANH TỪ 1. Adjective + to—infinitive
Read more.