Văn Phạm Unit 1

Enough and Too
I. ENOUGH (Đủ… để có thể) Enough có hai công thức cơ bản : 1) adj/ adv + enough (for
Read more.
The Simple Present – Thì hiện tại đơn
Định nghĩa Thì hiện tại đơn diễn tả hành động diễn ra ở hiện tại, thói quen, trạng thái Cấu
Read more.