Enough and Too

I. ENOUGH (Đủ… để có thể)

Enough có hai công thức cơ bản :

1) adj/ adv + enough (for sb) to inf
2) enough + N (for sb ) to inf

Các bạn lưu ý sự khác nhau giữa 2 công thức này là: tính từ, trạng từ thì
đứng trước enough còn danh từ thì đứng sau enough.
ex:
he is strong enough to lift the box. (anh ta đủ khỏe để nhấc cái hộp)
strong là tính từ nên đứng trước enough

He doesn’t drive carefully enough to pass the driving test
carefully là trạng từ nên đứng trước enough

I don’t have enough money to buy a car.(tôi không có đủ tiền để mua xe hơi)
Money là danh từ nên đứng sau enough

* Nếu chủ từ thực hiện cả 2 hành động (động từ chính và to inf ) là một thì không
có phần (for sb),còn nếu là hai đối tượng khác nhau thì đối tượng thực hiện hành
động to inf sẽ được thể hiện trong phần for sb
ex:
I study well enough to pass the exam.(tôi học giỏi đủ để thi đậu)
trong câu này người thực hiện hành động study là tôi và người pass the exam (thi đậu) cũng là tôi nên không có phần for sb .

The exercise is not easy for me to do.(bài tập không đủ dễ để tôi có thể làm được)
Chủ từ của is not easy là the exercise, trong khi đối tượng thực hiện hành động
do là tôi không giống nhau nên phải có phần for me

* Khi chủ từ và túc từ của động từ chính và túc từ của ‘to inf’ là một thì túc từ đó được hiểu nhầm, không viết ra
ex:

The exercise is not easy for me to do it.(sai)
The exercise is not easy for me to do.(đúng)
Túc từ của do là ‘it’ cũng đồng nghĩa với chủ từ The exercise nên không viết ra.

 

Tóm lại các ta cần nhớ 3 nguyên tắc sau đây

3 NGUYÊN TẮC CẦN NHỚ KHI NỐI CÂU DÙNG ENOUGH:

1) Nguyên tắc thứ nhất:

Nếu trước tính từ, trạng từ có: too, so ,very ,quite ,extremely … Trước danh từ many, much, a lot of, lots of thì phải bỏ.
He is very intelligent. He can do it.
→ He is very intelligent enough to do it. (sai)
→ He is intelligent enough to do it.(đúng)

He has a lot of money. He can buy a car.
→ He has enough a lot of money to buy a car.(sai)
→ He has enough money to buy a car.(đúng)

2) Nguyên tắc thứ hai:

Nếu chủ từ hai câu giống nhau thì bỏ phần for sb

ex:
Tom is strong. He can lift the box.
→ Tom is strong enough for him to lift the box.(sai)
→ Tom is strong enough to lift the box. (đúng)

The weather is fine. Mary and her little brother can go to school.
→ The weather is fine enough to go to school.(sai)
→ The weather is fine enough for Mary and her little brother to go to school. (đúng)

Tuy nhiên nếu chủ từ câu sau có ý chung chung thì cũng có thể bỏ đi.
ex:
The sun is not warm. We can’t live on it.
→ The sun is not warm enough to live on. (we ở đây chỉ chung chung, mọi người)

3)Nguyên tắc thứ ba:

Nếu chủ từ câu đầu và túc từ câu sau là một thì phải bỏ túc từ câu sau
ex:
The water is quite warm. I can drink it.
→ The water is warm enough for me to drink it. (sai)
→ The water is warm enough for me to drink. (đúng)

 

II. TOO: (Quá … để có thể)

CÔNG THỨC :

TOO + adj/adv + (for sb) TO inf.

3 NGUYÊN TẮC CẦN NHỚ KHI NỐI CÂU DÙNG TOO…TO

Cũng giống như enough, too…to có các nguyên tắc sau

1) Nguyên tắc thứ nhất:
Nếu trước tính từ, trạng từ có: too, so ,very ,quite ,extremely … thì phải bỏ too, so ,very, quite, extremely ….

2) Nguyên tắc thứ hai:
Nếu chủ từ hai câu giống nhau thì bỏ phần for sb.

3) Nguyên tắc thứ ba:
Nếu chủ từ câu đầu và túc từ câu sau là một thì phải bỏ túc từ câu sau.
ex:
He is so weak. He can’t run.
→ He is too weak to run.

The coffee was very hot. I could drink it.
→ The coffee was too hot for me to drink.
( Bỏ it vì it cũng đồng nghĩa với coffee )