Would you like

Phần Unit 2:

(Bạn có muốn …?)

+ “Would you like …?” được dùng để hỏi một cách lịch sự như một lời mời hay một lời đề nghị. Sau “Would you like” một động từ nguyên mẫu có to hoặc danh từ.

Công thức:

[Would you like + to V.inf.]

[Would you like + Noun]

ex:

Would you like a sandwich? (Anh dùng một chiếc bánh xăng-uých nhé?)

Would you like to go to the movies tonight? (Tối nay bạn có muốn đi xem phim không?)

Would you like a cup of coffee? (Bạn dùng một tách cà phê nhé?)

+ Để đáp lại lời mời “Would you like …?” ta thường nói:

Khi chấp nhận:

Yes, I would. hoặc Yes, I’d love to. (Vâng, tôi rất thích.)

Khi từ chối:

No, I’m sorry. I can’t. (Tôi xin lỗi, tôi không thể.)

I would love to but … (Tôi rất thích nhưng …)

Phần Unit 8:

Would like” dùng đểu yêu cầu hoặc đề nghị một cách lịch sự.

ex:

He’d like checken soup. (Anh ấy muốn dùng súp gà.)

I’d like to send this letter to the USA. (Tôi muốn gửi lá thư này đi Hoa Kỳ.)

Phần Unit 11:

[Would you + Verb Infinitive …, please]

ex:

Would you pay in cash, please. (Xin vui lòng trả bằng tiền mặt)

Would you show me that bag, please. (Vui lòng cho tôi xem cái túi kia)