Ordinary verb: like, prefer

ORDINARY VERB: LIKE – PREFER

(Động từ thường Like – Prefer)
1. Like (thích)
– Trong tiëng Anh cüa ngtfi Anh:
+ Like + to-infinitive: thường được dùng để nói về sự lựa chọn và thói quen.
ex:
I like to sleep late on Sundays. (Tôi thích ngủ muộn vào những ngày Chủ Nhật.)
He likes to hear the latest pop music. (Anh ấy thích nghe nhạc pop mới nhất.)
+ Like + V-ing: thường được dùng nói về sở thích.
ex:
She likes swimming very much. (Cô ấy rất thích bơi lội.)
I like climbing mountains. (Tôi thích leo núi)

Lưu ý: Like đi với V-ing có nghĩa tương đương với enjoy.
– Trong tiếng Anh người Mỹ: like + to infinitive thường được dùng trong cả 2 trường hợp.

2. Prefer (thích, thích hơn) – hàm ý một sự lựa chọn

+ Prefer + to-infinitive: thường được dùng trong một trường hợp cụ thể.
Ex: It’s a nice day. I prefer to go for a picnic. (Hôm nay làm một ngày đẹp trời. Tôi thích đi picnic hơn.)

+ Prefer + V-ing hàm ý một lệ thường hoặc một thói quen.

ex: I prefer going for a picnic. (Tôi thích đi picnic.)
+ Prefer … to … = like … better than … (thích … hơn)
ex:
I prefer orange juice to apple juice. (Tôi thích nước cam hơn nước táo.)
= I like orange juice better than apple juice.

ex:
My mother prefers walking to cycling. (Mje tôi thích đi bộ hơn đi xe đạp.)
= My mother likes walking better than cycling.