HOW FAR (BAO XA)

HOW FAR (BAO XA)

How far được dùng để hỏi về khoảng cách, quãng đường.

+ Để hỏi khoảng cách giữa hai nơi:
How far is it from … to … ? (Từ … đến … bao xa?)

+ Để trả lời, ta dùng cấu trúc:
It’s (about) … meter(s)/ kilometer(s)?
Ex:
how far is it from your house to school? (Từ nhà bạn đến trường bao xa?)
It’s about 1 kilometre. (Khoảng chừng 1 km.)
Ex:
how far is it from the market to the bus stop? (Từ chợ đến trạm xe buýt bao xa?)
It’s about 400 meters. (Khoảng 400 met.)

Lưu ý: trong câu trả lời về khoảng cách, ta thường dùng trạng từ about (khoảng chừng) khi không biết độ dài chính xác của khoảng cách đó.