Văn Phạm Unit 8

Modal verb – Can,Could, Should, Need
MODAL VERBS: (CÁC ĐỘNG TỪ TÌNH THÁI) Can/Could – Should – Need   1. Can/Could: Động từ tình thái can
Read more.
Prepositions of Position
+ In: trong, ở trong. ex: the children are in the museum. (Bọn trẻ ở trong viện bảo tàng.) +
Read more.
Would you like
Phần Unit 2: (Bạn có muốn …?) + “Would you like …?” được dùng để hỏi một cách lịch sự
Read more.
HOW MUCH/ HOW MANY – HỎI VỀ SỐ LƯỢNG
HOW MUCH/ HOW MANY – HỎI VỀ SỐ LƯỢNG + Muốn hỏi về số lượng hoặc vật, ta dùng cấu
Read more.