Văn Phạm Unit 7

Compound Adjectives – Tính từ ghép
Tính từ ghép (Compound Adjectives) là sự kết hợp giữa hai hay nhiều từ (có gạch nối ở giữa) tạo
Read more.
Comparatives and Superlatives _ So sánh bằng và so sánh nhất
1. SO SÁNH BẰNG S + V + as + adj / adv + as + noun / pronoun /
Read more.
The Simple Present – Thì hiện tại đơn
Định nghĩa Thì hiện tại đơn diễn tả hành động diễn ra ở hiện tại, thói quen, trạng thái Cấu
Read more.