Văn Phạm Unit 6

Be giong to – near future
Tương lai với GOING TO (Near Future) Để diễn đạt hành động trong tương lai, ta đã học thì tương
Read more.
Making Suggestion – đưa ra lời gợi ý
Diễn tả một đề xuất ta có thể dùng: 1- S + suggest + Verb-ing. hoặc S + suggest +
Read more.
Modal verb – Can,Could, Should, Need
MODAL VERBS: (CÁC ĐỘNG TỪ TÌNH THÁI) Can/Could – Should – Need   1. Can/Could: Động từ tình thái can
Read more.
Adverbs of Frequency Trạng từ tần suất
+ Adverbs of Frequency Trạng từ tần suất (còn gọi là trạng từ năng diễn) là trạng từ được dùng
Read more.