Văn Phạm Unit 5

Adverbs of Frequency Trạng từ tần suất
+ Adverbs of Frequency Trạng từ tần suất (còn gọi là trạng từ năng diễn) là trạng từ được dùng
Read more.
Present Continuous (Progressive): Thì Hiện Tại Tiếp Diễn
Present Continuous (Progressive): Thì Hiện Tại Tiếp Diễn * Nhận biết biết thì hiện tại tiếp diễn: Các từ, cụm
Read more.
The Simple Present – Thì hiện tại đơn
Định nghĩa Thì hiện tại đơn diễn tả hành động diễn ra ở hiện tại, thói quen, trạng thái Cấu
Read more.