Văn Phạm Unit 2

Số thứ tự (Ordinal Numbers)
Số thứ tự (Ordinal Numbers) Số thứ tự (Ordinal Numbers) là số để chỉ thứ tự của một người, một
Read more.
Would you like
Phần Unit 2: (Bạn có muốn …?) + “Would you like …?” được dùng để hỏi một cách lịch sự
Read more.
Simple Future – thì tương lai đơn
Simple Future (thì tương lai đơn) + Nhận biết thì Tương Lai Đơn – Các từ thường đi kèm: –
Read more.