Văn Phạm Unit 15

USED TO/ Be + used to/Get + used to
USED TO (THƯỜNG; ĐÃ TỪNG) 1. Cấu trúc câu: a. Thể Khẳng Định.  b. Thể Phủ Định.  c. Thể Nghi
Read more.
ADJECTIVES AND ADVERBS
(TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ) 1. TÍNH TỪ (Adjectives) + Tính từ là từ dùng để miêu tả tính chất,
Read more.
MODAL VERBS – MUST, CAN 
MODAL VERBS: (CÁC ĐỘNG TỪ TÌNH THÁI) MUST, CAN  1. Must (Phải, cần phải) a.. Thể khẳng định: S +
Read more.
Modal verb – Can,Could, Should, Need
MODAL VERBS: (CÁC ĐỘNG TỪ TÌNH THÁI) Can/Could – Should – Need   1. Can/Could: Động từ tình thái can
Read more.