Văn Phạm Unit 14

Ordinary verb: like, prefer
ORDINARY VERB: LIKE – PREFER (Động từ thường Like – Prefer) 1. Like (thích) – Trong tiëng Anh cüa ngtfi
Read more.
PREPOSITIONS OF TIME – Giới từ chỉ thời gian
PREPOSITIONS OF TIME – (Giới từ chỉ thời gian) 1. AT: – dùng chỉ thời gian trong ngày: At +
Read more.