Văn Phạm Unit 13

Modal verb – Ought to
Ought to (nên, phải) Công thức: a.. Thể khẳng định: S + ought to + verb (inf. without to) b.
Read more.
ADJECTIVES AND ADVERBS
(TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ) 1. TÍNH TỪ (Adjectives) + Tính từ là từ dùng để miêu tả tính chất,
Read more.