Văn Phạm Unit 12

MODAL VERBS – MUST, CAN 
MODAL VERBS: (CÁC ĐỘNG TỪ TÌNH THÁI) MUST, CAN  1. Must (Phải, cần phải) a.. Thể khẳng định: S +
Read more.
Too – So – Neither – Either
* Too và So có nghĩa là “cũng vậy”. Khi nhắc lại một điều giống người đã nói trước, ta
Read more.