Văn Phạm Unit 11

How + Adjective
“How + adjective” dùng để hỏi về trọng lượng, kích thước của người hay vật. Công thức: Hỏi: Trả lời:
Read more.
Would you like
Phần Unit 2: (Bạn có muốn …?) + “Would you like …?” được dùng để hỏi một cách lịch sự
Read more.